statistikk

Overvåking av helseforholdene i kommunen er spennende arbeid for en kommuneoverlege. Med årene har vi fått flere sentrale instanser som bidrar med oversikter og databaser med mye informasjon om forskjellige helsetilstander i kommunene.

Det er strenge krav til å etablere databaser som inneholder helseopplysninger om navngitte personer. Derfor anbefales det ikke at man oppretter slike i enkeltkommuner. Imidlertid kan man lage egne oversikter så sant disse ikke kan kobles til enkeltpersoner. Min holdning er at det  er arbeidskrevende å lage slike oversikter, men ikke minst at det er krevende å sørge for at kvaliteten er god nok og at databasen er oppdatert til enhver tid.

Jeg mener man bør sette seg inn i hvilke databaser som finnes hvor man kan få informasjon om innbyggernes helsetilstand i kommunen.
De viktigste store bidragsyterne innen dette området er:

For oss kommuneoverleger får vi best oversikt over dette området fra Folkehelseinstituttes nettsider.

Det gjennomføres flere undersøkelser i kommunene som ikke direkte er helserelaterte, men som kan si mye både om helse og områder som virker inn på helsa vår.

  • Skoleundersøkelser skjer årlig. Elever på forskjellig klassetrinn blir spurt bla om trivsel, mobbing m.m.
  • Ungdomsundersøkelser gjennomføres som oftest med noen flere års mellomrom
  • og det blir gjennomført andre undersøkelser som man bør søke informasjon om og følge med på.

Det lages også en del lokale statistikker som blir samlet i andre sammenhenger som man evt kan trekke nytten av. Det kan være:

  • Statistikk som genereres i Pleie- og Omsorgsprogrammer
  • Statistikk fra fastlegenes journaler. De fleste EPJ programmene har en statistikkmodul
  • Helsestasjonsprogrammene samler også statistikk
  • Nav fører også statistikk på flere områder og har en stor ressurs i at de får oversikt over fastlegenes diagnoser på regningene de sender inn for å få utbetalt penger  (Fra Helfo)

Når man skal bruke lokalt utarbeidede statistikker er det viktig at man er sjekker ut grunnlaget for undersøkelsene før man trekker konklusjoner. Statistikk kan være vanskelig hvis man har små tall og det er viktig og være klar over fallgruvene når man skal gjøre faglige vurderingen.

Man skal også være påpasselig så man ikke bryter taushetsplikten hvis man undersøker helseforhold hvor det kan bli så små tall at personer kan indetifiseres. Eksempler på dette kan være abort tall og selvmordsstatistikk hvor man fort kan kunne regne seg fram til hvem det gjelder hvis man har helt små tall.

Jeg anbefaler at man bruker tall fra sentrale instanser hvor man kan være sikker på at det er gjort kvalitetsvurderinger av tallene og statistikken.

Jeg er på KS konferanse om styringsdata i samhandlingsreformen. «Tallknuseren» fra KS mente vi i Øvre Eiker brukte alt for lite penger på eldreomsorgen og at hjemmebasert omsorg var for dårlig utbygd! Tydelige tall, tydelig tale. De statistiske dataene fra mange forskjellige kilder, også fra sykehusene, blir bedre og bedre. Vi får nå ut masse tall som kan si noe om tjenestene i kommunen, hva vi forbruker av spesialisthelsetjenester og hva vi bruker våre kommunale penger til. Helsedirektoratet legger nå ut tallene bearbeidet i en Excell database du sjøl kan gå inn å plukke indikatorerer i. Se dem her.

Men viser tallene et riktig bilde?

For det første er jeg fremdeles ikke sikker på kvaliteten på de tallene som er puttet inn i databasen. Vi veit at både de tallene vi puncher til Kostra fra kommunene har feilkilder. Sykehusenes vilje/evne/kapasitet til å legge inn kvalitetssikrede data er enda ikke gode nok… men det blir bedre og bedre. Vestre Viken Hf virker å ha god kontroll på sine tall… Men det er fremdeles sånn: søppel inn => søppel ut…Jeg har fremdeles litt dårlig magefølelse i forhold til disse dataene… men det er kanskje min magekatarr som plager meg…?

Det andre er hvor stor vekt vi nå skal legge på Statistikktall, regnskapstall i forhold til brukernes erfaringer med våre tjenester, behovene vi får tilbakemeldinger om ute og menneskeligheten… Jeg mener det siste er en undervurdert og, en etterhvert, for lite vektlagt faktor. Vi kan ikke gjøre mellommenneskelig kontakt, nærhet og trygghet om til data og tall. Jeg engster meg for tallmakta….

Konferansen driller oss i bruk av statistikken. Får oss til å skjønne sammenhengene i tallene og se fordeler og begrensinger (litt for lite av det siste, da..)  Jeg mener det er kjempeviktig å kunne dette, kjenne statistikken, hvordan den kan brukes (og ikke minst; misbrukes!) Vite hvordan vi finner fram til dem og bearbeider dem. Dette skal faktisk KS har skryt for at de utsetter (!?) oss for!

Jeg tenker på gru hvor dårlig karakter jeg fikk i matte på videregående… men jeg har da skjønt mesteparten idag….