Legeråd

I mange kommuner er det vanskelig å få godt oppmøte på ALU møtene. Sånn er det ikke i Eikerkommunene. Fastlegene møter opp nesten100%.

I Øvre Eiker har det vært godt frammøte på ALU møtene i mange år. Det er en god tradisjon som har gått i arv fra tidligere kommunelege til meg og fra eldre allmennleger til nye fastleger. Vi gjør det allikevel på vår egen måte i vår kommune. Dette bygger på et godt samarbeidsmiljø mellom kommunen og fastlegene:

 • Tillitsvalgt for fastlegene er leder av ALU (Vi kaller det fremdeles «Legeråd» i Øvre Eiker!)
 • Det er noen ganger vanskelig å få frivillige til valget som tillitsvalgt. Da har fastlegene valgt en rulleringsrutine hvor hvert legekontor må dekke vervet like lenge.
 • Kommuneoverlegen er sekretær for ALU og sørger for alt det praktiske. Han forlater møter hvis det framsettes ønske om det.
 • Kommunen holder møterom og mat/frukt evt kaffe/te
 • Møtene gjennomføres hvert halvår.
 • En gang i året gjennomføres avansert hjerte – lungeredningskurs ledet av en kompetent ambulansesjåfør
 • ALU dekker også LSU saker. Det er valgt medlemmer til LSU, men disse trer kun sammen hvis man trenger møtes spesielt eller man ikke kommer til enighet i ALU.

Vi følger denne rutinen når det skal være møte:

 1. Et møte avsluttes med at det bestemmes tidspunkt for neste møte. Dette sendes ut med referatet for møtet og blir første informasjon  om neste ALU hvor fastlegene blir bedt om å sette av tida.
 2. ca 14 dager før møtet sendes ut en påminnelse om møtet. Alle blir bedt om å komme med saker til saklista.
 3. Ca ei uke før møtet avklarer jeg saklista med leder av ALU og sender ut innkallingen til alle fastlegene. Vi inviterer ofte sykehjemslegene med hvis det er aktuelle saker for dem.
 4. Sakslista består av to deler:
  – Informasjoner/faglige emner. Vi har mange som ønsker komme med informasjon til fastlegene de får 20 min hver maks
  3 stykker. Evt et faglig emne som kan vare lenger etter avtale
  – Korte saker fra fastlegene og oss i kommunen. Avsluttes alltid med å avtale neste møtetidspunkt, evt ønsker om emner.
  – Er det saker som egentlig skulle vært behandlet i LSU skriver jeg ned vedtaket og at det er et LSU vedtak. Alternativt at
  saken overføres til ordinært LSU møte og vedtak.(Det er sjelden vi har slike saker)
 5. Vi fra kommunen stiller med møterom, kaffe/te og noe å tygge på: pizza, frukt. De fleste fastlegene kommer rett fra jobb.
 6. På møtet skriver jeg fortløpende referat. 
 7. Hvis det oppstår saker eller diskusjoner fastlegene ikke ønsker at jeg som kommuneoverlege er tilstede forlater jeg møtet så lenge det er ønskelig. (Dette har enda ikke skjedd)
 8. Rett etter møtet gjør jeg referatet ferdig og oversender det til leder for gjennomgang og godkjenning.
 9. Referatet sendes ut pr epost med påminnelse om neste møte.

ALU er et avtalefestet møte hvor det er obligatorisk for fastlegene å møte. Noen få leger har uteblitt mange påfølgende møter og vi har vært nødt til å understreke møteplikten. Det er leder som gjør dette og i perioder har vi ført presenslister og advart fastlegene om at det vil kunne komme en reaksjon hvis man uteblir mer enn 3 påfølgende møter. Fastlegeforskriften gir anledning til reaksjon overfor slikt avtalebrudd. Vi gjennomfører ikke dette nå men fører liste over fravær for de som har møteplikt. Vi har langt bedre erfaring med opparbeidelse av tillit og samarbeid mellom fastlegene og oss i kommuneadministrasjonen. All kommunikasjon til fastlegene går gjennom meg som kommuneoverlege.

I Nedre Eiker har min kollega Pål gjennomført et prosjekt som er så vellykket at det nå er i vanlig drift. Oppmøteprosenten er høy det samme er tilfredsheten blant de som møter:

–       Et månedlig legemøte med varighet 2 timer, lagt til arbeidstiden eller umiddelbart etter.

–       Totalt 6 møter med møtepause i juni juli august pga ferieavvikling.

–       Nedre Eiker kommune er ansvarlig for lokaliteter som skal være egnet.

–       I de praksiser hvor det er vikarer er disse i samme grad forpliktet til å møte i fastlegens sted.

–       Møtet skal være todelt:

 • Faglig oppdatering, varierende tema som settes opp etter forslag fra fastlegene og kommunen i halvårsplaner.
 • Andre halvdel skal være viet samarbeidet og konkrete løsninger for effektiv tidsbruk og samarbeid mellom kommune og fastlegekorps.

–       Møtet skal være obligatorisk og det skrives en avtale med hver enkelt lege om deltagelse.

–       Opplegget evalueres etter ett år, på følgende parametere:

 • Er dette fornuftig tidsbruk? Ja sier fastlegene
 • Bør møtet være sjeldnere eller oftere? Passe
 • Kortere eller lenger? Passe
 • Innholdet bør endres? Passe

–       Kommunen ved kommunelegen har ansvaret for innkallinger og å sette opp programmet, som skal vedtas i legemøtet

–       Dersom legene ønsker det kan dette forumet erstatte ALU under forutsetning at tema for ALU kan bringes opp i legemøtet, og alle legene er enige i dette

I begge kommuner er Legemøtene en viktig arena for oppfølging av Fastlegeforskriften hvor det også skal være fokus påkvalitetsarbeid.

Hvilke indikatorer for folkehelse skal vi følge i Øvre Eiker som forteller noe om utfordringene vi har? Jeg har laget et forslag som er presentert til rådmannens ledergruppe. Faktisk har jeg fått gjort det i begge kommunene. Det ble engasjerte og spennende diskusjoner. Onsdag 8 mai var notatet med forslaget om hvilke indikatorer vi skulle følge satt opp i 4 politiske utvalg. Jeg rakk bare være med i 3 av dem. I Øvre Eiker kan vi levere diskusjonssaker, såkalte B-saker, til politisk. Indikatorene ble presentert til diskusjon og responsen uteble ikke. Tilbakemeldinger, synspunkter og innspill som fører til at jeg må gjøre om en god del på min prioritering.

Vi har brukt Folkehelseinstituttets statistikkbank med deres folkehelseprofil for å få oversikt over hvilke utfordringer vi har.  Utfordringen er bare at det er 34 indikatorer og enda mange flere i statistikkbanken. Så vi må prioritere i hvilke vi skal fokusere på. Mange meninger og synspunkter. Spennende og morsomt for meg å være med på!

Jeg har gjort dette arbeidet parallelt i de to kommunene, men fase 2 som blir å finne tiltak som skal virke positivt inn på indikatorene blir mye mer spennende.  Jeg synes dette er spennende arbeid og gleder meg til å presentere utfordringene for kommunale tjenster, frivillige foreninger og næringer.

Vi arbeider mye med godkjenning av barnehager for tida. Det er vår rådgiver i miljørettet helsevern som gjør en systematisk og grundig jobb. Det er en stor jobb med mange private og kommunale barnehager i de to kommunene. «Utebarnehager» er en skikkelig utfordring for oss fordi vi jo ikke kan bruke forskriften bokstavelig på slike barnehager. Vi fokuserer på hygiene og sikkerhet og satser på at vi må bruke en stor grad av skjønn for å godkjenne. På den ene utebarnehagen har de fulgt helsa til barna over tid og er helt sikre på at barna er like friske og friskere der enn i vanlige barnehager! Jeg mener dette er et viktig tiltak med entusiastiske barnehagearbeidere og vil bidra til at de kan sikre drifta videre.

Helsedirektoratet skal jobbe med retningslinjer og råd for oss som driver med slikt tilsyn og vi er bedt om å bidra i dette arbeidet sammen med to andre kommuner. (Bergen og Drammen) Det er veldig hyggelig å bli bedt om å være med på slikt arbeid! Vi har klart å få med skole- barnehagesjefen i Øvre Eiker og  leder av eiendomsavdelingen i Nedre Eiker sammen med oss to som jobber med tilsynet. Jeg er stolt, spent og gleder meg til å se hva det kommer ut av dette.

Det er korte uker i mai. Jeg har et sjeldent tett kalender fram mot sommeren og fortviler litt over at jeg ikke strekker til. Enda vi er to!? Men det er jo et luksusproblem, vi ønsker å bli mye brukt og det blir vi:
Mandag var jeg på årets Rusforum i Buskerud. Kollega Pål har vært med i arrangementskomiteen, slik jeg var før, og de har fått til et spennende program med fokus på bolig i forhold til rusoppfølging. Å ha en bolig er helt nødvendig for å få gode resultater. Vi lærte om «Housing first» prinsippet som kort og godt betyr at å skaffe en stabil bolig er viktigst for å lykkes med rehabilitering av rusmisbrukere. Jeg var nødt til å avbryte seminardagen for å pile ned til Hokksund til et møte i en vanskelig brukersak.

Tirsdagen gikk slag i slag med samtale om oppfølging av fastlegene, befaring til Dovregubben utebarnehage, avdelingsmøte i planavdelingen, møte i styringsgruppa for «Superstart for gravide» Prosjektet er vellykket og vi jobber med å få penger til videreføring.

Jeg måtte skynde meg fra styringsgruppemøtet til Pizzabakern på hjørnet for å hente pizza til Legerådsmøtet (ALU) i Øvre Eiker. Vi har ca tre møter i året og det er alltid hyggelig og spennende å møtes . Legerådsmøtet er jo for fastlegene, men jeg er sekretær for leder og får være med på hele møtet.  Denne gangen ,med de tre som er PKO på Kongsberg sykehus. (= Praksis Koordinator Ordningen) Informasjon om Helhetlig Pasientløp i Hjemmet(HPH) og mange diskusjonssaker. Sein kveld før jeg var hjemme..

Og onsdagen som var tom for møter, ble kjempetravel. Det er dette som er spennende med kommunelegejobben. Alltid noe nytt. Samtale med turnuslege, diskusjon med leder for tjenesten til psykisk utviklingshemmede om at Helsedirektoratet nå krevde diagnoser fra ICD 10 diagnosesystemet som jo ikke brukes i kommunehelsetjenesten, heller ikke i datasystemene. Altså en jobb for å hente inn dette fra spesialisthelsetjenesten også på brukere vi har hatt i systemet i 10år. De har f.eks. fått diagnosen skrevet som Downs syndrom for 20 år siden og vi må be om å få denne diagnosen på nytt fordi vi må ha med ICD 10 koden! Bare byråkrati for at vi skal få penger fra staten vi har fått i mangfoldige år tidligere.  Telefon fra en som er plaget av «villkatter», en annen kommer innom kontoret fordi han er plaget av togstøy og en ringer for å få råd. En annen kom rett i ekspedisjonen på rådhuset for å møte meg, uanmeldt. Jeg hadde ikke tid og hun svarte ikke på telefonen jeg skulle ringe tilbake til. Innimellom måtte jeg pile ned til formannskapet  for å være med på saken om flytting av legevakta til nybygg på Eikertun når det stod ferdig. Ikke noe stress, men en spennende dag!