Etablering av interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

Dette er en sterkt forkortet gjennomgang av prosessene fram til etableringen av «Samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker. Det er gjort etter min hukommelse med fare for mange hull i hva jeg husker!

«Kommunelege» er det lovmessige navnet på funksjonen kommunene er lovpålagt å dekke. Denne inneholder også fagområdet miljørettet helsevern. I forhandlinger mellom Legeforeningen og KS fikk legene som jobber i kommunelegefunksjonen tittelen «Kommuneoverlege» Mange kommuner har lagt miljørettet helsevernarbeidet til egne medarbeidere som i kommunene i dette notatet. Imidlertid er ansvaret for miljørettet helsevern beholdt hos kommuneoverlegen. Det er viktig for forståelsen av at Samfunnshelsetjenesten dekker hele kommunelegefunksjonen. Dette dekkes av flere forskjellige fagpersoner.

Historien om Samfunnshelse starter lenge før arbeidet med å etablere det interkommunale samarbeidet mellom de fem medlemskommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Notatet er derfor delt inn i flere avsnitt:

 • Utgangspunktet
 • Samarbeidet med Nedre Eiker
 • Numedalskommunens manglende kommunelegefunksjon
 • Kommunesammenslåing
 • Etableringen av Samfunnshelse
  • Navnediskusjon og avklaring

Utgangspunktet

 • Øvre Eiker ansatte meg som kommunelege i 2002 etter å ha hatt problemer med å få til en fast stilling.
 • I årene som fulgte ble det utviklet et meget godt samarbeid innad i Øvre Eiker kommune mellom kommunelegen og de forskjellige seksjonene.
 • Kommunelegen hadde sterkt støtte i en fulltids merkantil stilling som også leverte tjenester til leder for PRN avdelingen.
 • Øvre Eiker valgte bevisst å plassere kommunelegen i Plan Ressurs og Næringsavdelingen med nærkontakt mellom kommunens planavdeling og kommunelegens arbeid med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
 • Øvre Eikers erfaring med en fulltidsansatt kommunelege ble positiv for både for kommuneledelsen og kommunelegen

Samarbeidet med Nedre Eiker kommune

 • Nedre Eiker kommune (NEK) dekket sin kommunelegefunksjon ved å kjøpe timer (8?) av allmennleger de hadde driftsavtale med.
 • I 2006 (?) mistet de sin avtale med fastlege og stod plutselig uten kommunelege
 • Ledelsen i ØEK tok kontakt med ledelsen i NEK og kommunelegen i ØEK for å få til et interkommunalt samarbeid. (2006?)
 • Det ble avtalt at NEK kjøpte tjenester av ØEK
 • I 2008 videreutviklet de to kommunene samarbeidet og inngikk en avtale hvor en halv stilling miljørettet helsevern inngikk sammen med kommunelege. Det ble viktig at en merkantil funksjon fulgte med i til sammen full stilling.
 • 20?? Ble det opprettet en full stilling innen miljørettet helsevern
 • En viktig satsing i samarbeidet ble etableringen av Frisklivsentralen; Aktiv Eiker som ble lagt administrativt under kommunelegen.
 • Samarbeidet viste seg å både være robust og fremtidsrettet i utviklingen av tjenester til innbyggerne i begge kommunene.
 • Arbeidsbelastningen i de to kommunene ble tung for en kommuneoverlege og i 2009 ble ordningen utvidet med en fulltids kommuneoverlege.
 • Tilknytningen inn i hver kommune var forskjellig, men samarbeidet fungerte helt utmerket med Helsesjefen som nærmeste leder i NEK og kommunalsjef for PRN i ØEK.

Numedalskommunene mistet sin kommunelege

 • De tre Numedalskommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, var tidlig ute med å etablere et samarbeid om kommunelegefunksjonen. De ansatte en felles kommuneoverlege, men klarte ikke videreføre denne avtalen og ble stående uten dekking av den lovpålagte oppgaven fra 2017 (?)
 • Kommuneoverlegen for ØEK-NEK fikk forespørsel om å dekke kommunelegefunksjonen på timebasis. Det ble inngått en midlertidig avtale fra 2018. Avtalen inneholdt ikke miljørettet helsevern siden ingen av Numedalskommunene hadde egne ressurser til dette.

Kommunesammenslåing

 • Prosessene rundt kommunesammenslåing ble utfordrende i alle kommuner. Lenge ble det vurdert at det var sannsynlig at ØEK og NEK ville jobbe for en sammenslåing, men dette ble stoppet og NEK vendte seg mot Drammen.
 • Endringen ble en utfordring for samarbeidet om kommunelegefunksjonen og frisklivsentralen Aktiv Eiker som nå måtte deles mellom Drammen og ØEK.
 • En kommuneoverelege, en halv rådgiver i miljørettet helsevern og halve Aktiv Eiker går til Nye Drammen
 • I arbeidet for å beholde det gode fagmiljøet og erfaringene med interkommunalt samarbeid dukker ideen om å se på et større interkommunalt samarbeid for å etablere et solid og stabilt fagmiljø som kan dekke innholdet i kommunelegefunksjonen for flere kommuner.

Etableringen av Samfunnshelse

 • Øvre Eiker og de tre Numedalskommunene hadde allerede et midlertidig samarbeid da Nedre Eiker ble slått sammen med Svelvik og Drammen 1/1-2019.
 • I en diskusjon mellom kommunalsjef for PRN i Øvre Eiker ble vi enige om å ta en uformell samtale med rådmannen på Kongsberg for å lufte muligheten for Kongsberg kommunes deltakelse i et interkommunalt samarbeid med de fem kommunene; Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.
 • Rådmannen på Kongsberg ber om at Øvre Eiker kan gi en foreløpig beskrivelse av hvordan man tenker seg et slikt interkommunalt samarbeid
 • Notatet og samtaler med rådmennene i kommunene fører fram til beskrivelse av et mandat til et prosjekt som skal beskrive detaljer i et interkommunalt samarbeid.
 • Det etableres en prosjektgruppe bestående av
  • Einar Braaten – Øvre Eiker -leder
  • Anne Hilde Crowo – Øvre Eiker
  • Inger Kristine Lorås – Øvre Eiker
  • Gro- Kristin Svingen – Rollag
  • Helen C Cuenoud – Flesberg
  • Stefan Olsson – Øvre Eiker
  • Frode Hagen – Kongsberg
  • Håvard Fossbakken – Kongsbergregionen , sekretær
  • Her var det også med en representant for den største fagforeningen i kommunene. Jeg tror hun møtte en eler to ganger…
 • Arbeidsgruppa får en styringsgruppe med rådmennene i hver kommune
 • Arbeidsgruppas rapport munner ut i et forslag til en avtale om interkommunalt samarbeid som legges fram i en likelydende sak for kommunestyret i hver kommune
 • Lokaliseringen av enheten blir utfordrende, men Kongsberg kommune inngår en leieavtale om gode sentralt plasserte lokaler i Kongsberg som det blir enighet om.
 • Enhetens formelle navn ble «Samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker
 • I et av det første planleggingsmøtene i enheten foreslår Inger Kristine Lorås at enheten kalles «Samfunnshelse»
 • Samfunnshelse kommer i drift fra 2/1-2020

Utkast til beskrivelse av interkommunal samfunnsmedisinsk enhet

Bakgrunn

Kommunelegefunksjonen i Øvre Eiker kommune er i dag et interkommunalt samarbeid mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune. Dette samarbeidet blir avsluttet seinest 31/12-2019 da Nedre Eiker kommune blir en del av Drammen fra 1/1-2020. Øvre Eiker kommune søker samarbeidspart for en videreføring av en kompetent og stabil kommunelegefunksjon som innbefatter miljørettet helsevern.

Numedalskommunene Flesberg, Rollag og Nore- og Uvdal har inngått et samarbeid om kommunelegefunksjonen. Det er vanskelig å få en stabil og kompetent bemanning av kommunelegefunksjonen for disse kommunene. Det er ingen egen rådgiver innen miljørettet helsevern.

Kongsberg har en stabil dekning av kommunelegefunksjonen med egen rådgiver i miljørettet helsevern.

Utfordringsbilde

Det er stort behov for medisinskfaglig rådgivning i alle kommunale tjenester:

 • Økende press på smittsomme sykdommer (Pandemi/Influensa, tuberkulose, motstandsdyktige bakterier, matsmitte)
 • helseberedskap (smitte, terror, katastrofehendelser, naturkrisehendelser, person-krisesituasjoner). 
 • Folkehelseloven med forskrifter som krever oversikt og oppfølging av helsetilstanden i kommunen
 • Lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern. 
 • Behov for medisinskfaglige vurderinger innen plan, utvikling, organisasjonsendringer, psykiatri og eldremedisin. 
 • Faglig oppfølging av fastlegeordningen med krav til at alle leger som arbeider i kommunen skal være spesialister eller i et spesialiseringsløp.
 • Utvikling av kommunale legetjenester i samsvar med utviklingen innen helse- og omsorg.
 • I samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er den medisinfaglige tyngden fra kommuneoverlegen vist seg å være viktig.

Det er økende vanskelig å rekruttere stabile kompetente leger til å dekke kommunelegefunksjonen. Dette viser seg sterkest jo mer desentralt vi kommer. 

Det samfunnsmedisinske fagmiljøet er lite på landsbasis og i vårt område. Som oftest er kommuneoverlegen alene fagperson i en kommune.  Mange kommuner søker nå samarbeid for å sikre et samfunnsmedisinsk miljø som gir større stabilitet i tjenestene kommunene trenger.

Mandat

Det skal utredes alternativer til videre drift av kommunelege-funksjonen for Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Alternativene skal sikre at tilstrekkelig kapasitet for kommuneoverlegefunksjonen, med miljørettet helsevern, ivaretas for alle kommunene.

Det skal opprettes en prosjektgruppe organisert med en leder og en sekretær. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv.

For utredningen etableres en styringsgruppe bestående av deltakere på rådmannsnivå i de aktuelle kommunene. Leder og sekretær for prosjektgruppa møter på styringsgruppemøtene.

Forslagene til videre drift av kommunelegefunksjonen skal ivareta følgende arbeidsområder:

 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinsk faglig rådgivning
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåkning
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak/stat
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Miljørettet helsevern
 • Sosialmedisinsk arbeid
 • Bekymringsmeldingene
 • Klagesaker

Utredningen skal vurdere, å fremme, forslag til: 

 1. lokalisering av en felles samfunnsmedisinsk enhet for de deltakende kommunene
 2. om andre typer interkommunalt samarbeid enn vertskommunemodellen er aktuelle inklusiv løsninger som ikke krever full samlokalisering.
 3. hvilke stillinger og stillingsstørrelser enheten skal bestå av
 4. hvordan de ansatte i eksisterende stillinger skal fordeles og overføres fra dagens ordning inn i en ny samfunnsmedisinsk enhet
 5. forslag til intern organisering i den samfunnsmedisinske enheten
 6. hvem som skal lede enheten
 7. organisatorisk plassering i en evt vertskommunemodell
 8. et budsjett for drift av enheten 
 9. hvor mye hver kommune skal dekke av budsjettet og hvordan dette reguleres
 10. en oversikt over hvor stor del av enhetens kapasitet hver kommune kan forvente å motta/disponere

Hver kommune avklarer hvem som skal delta i prosjektgruppa. Kommunene bestemmer sjøl om de skal samarbeide om medlem i gruppa.

Hver kommune avklarer internt om utredningen og dens konklusjon skal legges fram for politisk behandling.Beskrivelse av dagens ordninger

Nore-Uvdal kommune

Beskrivelse av hvordan kommunelegefunksjonen dekkes i dag. 

Beskrivelse av hvordan oppgaver innen miljørettet helsevern dekkes.(Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Godkjenningsordninger og mottak av meldinger fra meldepliktige foretak)

Rollag kommune

Beskrivelse av hvordan kommunelegefunksjonen dekkes i dag. 

Beskrivelse av hvordan oppgaver innen miljørettet helsevern dekkes.(Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Godkjenningsordninger og mottak av meldinger fra meldepliktige foretak)

Kongsberg kommune

Frode Hagen er ansatt i 100% stilling som kommuneoverlege.

Organisert i Stab og støtteavdeling rett under rådmannen.

Kontor på Krona

Inger Kristine Lorås er ansatt 50% som rådgiver i miljørettet helsevern

Organisert i Oppvekstetaten under Helsesøstertjenesten.

Kontor i rådhuset

Karin Johnrud 60% som saksbehandler, merkantil og regnskap.

Har deling med 50% kommunelege og fysioterapitjenesten 10%.

Kontorplass på helsestasjon

Eiker og Nedre Eiker

Samarbeidet består av følgende stillinger

 • 2 x 100% kommuneoverleger:
  • Anne Hilde Crowo og Einar Braaten
  • kommuneoverlegene er, etter avtalen, ansatt i begge kommuner. 50% av utgiftene til lønn og drift dekkes av hver kommune
 • 1 x 100% rådgiver i miljørettet helsevern
  • Kjersti Werge-Olsen
  • Rådgiver i MHV er ansatt 100% i ØEK. Utgiftene dekkes 50% på hver kommune.
 • 1 x 100% saksbehandler, merkantil, regnskaps medarbeider
  • Frøydis Borge Asmyhr
  • Saksbehandler er ansatt 100% i ØEK 
  • Dekkes 60% fra ØEK og 40% i NEK

Ved avslutning av avtalen med Nedre Eiker kommune vil Øvre Eiker stå igjen med:

 • 1 x 100% kommuneoverleger:
 • 1 x 50% rådgiver i miljørettet helsevern
 • 1 x 60% saksbehandler, merkantil, regnskaps medarbeider

Kommuneoverlegene og rådgiverne i miljørettet helsevern er interessert i å fortsette i stillinger tilsvarende dagens inn i et samarbeid med Kongsberg og Numedalskommunene.

Saksbehandlerstillingen blir vakant pga pensjonering.

Miljørettet helsevern

Det er to hovedlinjer å jobbe langs innen miljørettet helsevern. Langs den ene linjen finner vi de kontroll- og tilsynsoppgavene etter kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a hvor den instans som ivaretar kommunens oppgaver innen miljørettet helsevern utøver tilsyn med miljøfaktorer og virksomheter.

Disse oppgavene er

 • Enkle “hverdagssaker”, der løsninger søkes ved hjelp av lokalt ”helsediplomati”.
 • Tilsyn
 • Godkjenning eller melding
 • Enkeltvedtak som pålegg om konsekvensutredning, retting, stansing, tvangsmulkt osv.

Langs den andre linjen finner vi oppgaver knyttet til planlegging og forebygging. Disse er først og fremst beskrevet i folkehelseloven som planlegging, informasjon og samordning, der kommunehelsetjenesten er én av flere aktører i de kommunale plan- og beslutningsprosessene. 

De praktiske oppgavene er :

 • Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen.
 • Helsetjenesten skal foreslå tiltak av helsefremmende og forebyggende art.
 • Helsetjenesten skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer.
 • Helsetjenesten skal gi informasjon til de offentlige organer som har ansvar for iverksetting av tiltak som kan virke inn på helsen.

Andre tjenester kan dekke flere av oppgavene innen miljørettet helsevern. Imidlertid skal vurderingene inneholde helsemessige vurderinger. Dette skal gjøres av em medisinskfaglig instans.

Beskrivelse av interkommunal Samfunnsmedisinsk enhet

Kort beskrivelse

Kongsberg er vertskommune for et interkommunalt samarbeid med Flesberg, Rollag, Nore- og Uvdal og Øvre Eiker:

 • Ett hovedkontor på Kongsberg med arbeidsplasser for 5 personer.
 • Kontortilgang i hver kommune
 • 3×100% kommuneoverlege
  Kommuneoverlegene får ansvar for hver sin kommune men dekker opp for hverandre ved beredskap eller fravær. 
 • En av kommuneoverlegene fungerer som leder av teamet.
 • Teamet organiseres som en selvstendig enhet under rådmannen i Kongsberg
 • 150% miljørettet helsevernstilling. 
 • 100% saksbehandler/merkantil stilling
 • Teamet disponerer tre leasing biler.
 • Hjemmekontorløsninger til dataprogram
  Avklaring om bruk av saksbehandlingsverktøy.
 • Eget pasientjournalsystem (Videreføring av Øvre Eikers CGM Allmenn)
 • Enkel uniformering (Jakke og vest)

Beskrivelse ut fra mandatets krav til prosjektgruppa

Lokalisering av en felles samfunnsmedisinsk enhet for de deltakende kommunene

Det etableres et hovedkontor i Kongsberg. Kontoret må ha minst 4 cellekontorer for 1 kommuneoverlege og to rådgivere i miljørettet helsevern. Ett av kontorene kan være felleskontor for kommuneoverlegene som dekker de andre kommunene og har kontordager der. Saksbehandler/merkantil stilling plasseres i mottakslokale, evt kontor tett ved inngang til lokalene. 

Det legges opp til at kommuneoverlegene har faste kontordager i sine kommuner. Det betyr at hovedarbeidstida hver uke i den kommunen(e) man har ansvar for:

 • Kongsberg: 5 dager i kommunen
 • Øvre Eiker: 4 dager tilstede i kommunen, 1 dag i hovedkontor
 • Flesberg: 1 dag tilstede, 1 dag i hovedkontor
 • Rollag: 1 dag tilstede, 1 dag i hovedkontor
 • Nore- og Uvdal: 1 dag tilstede, 1 dag i hovedkontor

Rådgiver i miljørettet helsevern:

 • Har kun fast kontorplass i hovedkontoret
 • Reiser ut til den kommune det er tilsyns- eller klagesaker i

Tilstededagen i hovedkontor blir samme dag for alle ansatte.

Alle ansatte får hjemmekontorløsning slik at de har tilgang til datasystemene fra alle kommuner, ved fravær og evt hjemmefra hvis det er praktisk for driften av tjenesten.

Om andre typer interkommunalt samarbeid enn vertskommunemodellen er aktuelle inklusiv løsninger som ikke krever full samlokalisering.

Diskusjon rundt andre løsninger:

 • IKS?
 • Kommunalt selskap
 • Egenordning med formalisert samarbeid?

Bruk av videokonferanser. Helsenett har sikker videoløsning som kan brukes på Iphone, Ipad og PC på samme måte som Skype. 

Hvilke stillinger og stillingsstørrelser enheten skal bestå av

Det foreslås å bygge opp en ny samfunnsmedisinsk enhet med samme ressurser som hver kommune har i dag med ett unntak: Det bør tilføres en rådgiverstilling for miljørettet helsevern på 50% for å dekke behovet i Numedalskommunene. 

Stillingene fordeles slik:

 • 3x 100% kommuneoverlege
 • 1×100% + 1×50% stilling til rådgiver i miljørettet helsevern
 • Tilsvarende 100% Saksbehandler/merkantil tjeneste.
 • Mulighet for å tilknytte folkehelsekoordinator?

Saksbehandler/merkantil stilling er spesielt viktig i kommunelegefunksjonen fordi den personen blir kontaktpunktet inn til kontoret for publikum, tjenester og ansatte. Samtidig må denne funksjonen avlaste de andre fagstillingene slik at de kan jobbe mer effektivt. Administrasjon, budsjett, regnskap og andre saksbehandlingsoppgaver legges til denne stillingen.

Hvordan de ansatte i eksisterende stillinger skal fordeles og overføres fra dagens ordning inn i en ny samfunnsmedisinsk enhet

 • Kongsberg beholder sin kommuneoverlege og rådgiver i miljørettet helsevern som nå. 
 • Øvre Eiker beholder sine to kommuneoverleger og rådgiver i miljørettet helsevern som nå
 • Numedal beholder 100% stilling som kommuneoverlege som nå. Denne dekkes av en av kommuneoverlegene som i dag jobber i Øvre Eiker – Nedre Eiker samarbeidet.
 • Frøydis Borge Asmyhr i Øvre Eiker går av men pensjon før opprettelsen av en evt samfunnsmedisinsk enhet. Denne stillingen følger ikke med i nyopprettelsen. Utgifter til merkantile/administrative funksjoner avklares med vertskommunen og fordeles på medlemskommunene.

Forslag til intern organisering i den samfunnsmedisinske enheten

Enheten organiseres med en leder med personalansvar, administrasjons, budsjett og regnskapsansvar. De andre ansatte organiseres på samme nivå under leder.

I faglige spørsmål skal hver kommuneoverlege ha ansvar for sin kommune. Dvs også være kontaktperson for kommunene inn til enheten. Gjensidig fraværsdekning mellom kommuneoverlegene

Hvem som skal lede enheten

Styringsgruppa for dette prosjektet bestemmer hvilken av de ansatte som skal være leder.

Einar Braaten har gitt beskjed om at han kan påta seg dette ansvaret ved etablering og oppstart. Det bør vurderes om det er best at samme kommuneoverlege som arbeider i vertskommunen også er leder av Samfunnsmedisinsk enhet.

Organisatorisk plassering i en evt vertskommunemodell

Samfunnsmedisinske enhet organiseres i vertskommunen under “Stab og støtteavdelinger”. Rådmannen i Kongsberg er nærmeste overordnede til leder av enheten.

Her bør det være en diskusjon om hva som er mest praktisk og hensiktsmessig. 

Budsjett for drift av enheten 

Samfunnsmedisinsk enhet må ha et selvstendig budsjett og inngå i vanlig budsjettforhandling som foregår i vertskommunen. I budsjettet er det fire store utgiftsposter. Under nevnes disse med et grovt overslag på netto utgifter

 • Lønnsutgifter inl sosiale utgifter:
  • Kommuneoverleger : 4,20 mill
  • Rådgiver i Mhv : 1,20 mill
  • Merkantil : 0,30 mill
  • Totalt : 5,70 mill
 • Driftsutgifter
  • IT utstyr og drift : 0,10 mill
  • Kurs : 0,05 mill
  • Leasing, bil : 0,20 mill
 • Totalt : 6,05 mill

Utgifter til lokaler er avhengig av hva slags lokaler som skal brukes. 

Regnestykket må deatljeres og finregnes!

Fordeling av driftsutgifter i Samfunnsmedisinsk enhet

Vanlig måte å dekke inn utgiftene i vertskommunemodeller er at innbyggertallet bestemmer hvor stor andel hver kommune må betale. Imidlertid har hver av kommunene allerede avtaler med kommuneoverleger som ikke gjenspeiler prosentvis andel av innbyggertall. En forutsetning for samarbeidet er at denne fordelingen videreføres. På andre driftsutgifter søkes det en prosentfordeling lik innbyggerandelen. 

KommuneInnbyggertall%-andelKostnadsfordeling KommuneoverlegeKostnadsfordeling Rådgiver Mhv
Øvre Eiker1892735,77 %1×100%0,54
Kongsberg2741051,80 %1×100%0,78
Flesberg26885,08 %1×100%0,08
Rollag14112,67 %0,04
Nore- og Uvdal24824,69 %0,07