Etableringen av Samfunnshelse

Dette er en sterkt forkortet gjennomgang av prosessene fram til etableringen av «Samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker. Det er gjort etter min hukommelse med fare for mange hull i hva jeg husker!

«Kommunelege» er det lovmessige navnet på funksjonen kommunene er lovpålagt å dekke. Denne inneholder også fagområdet miljørettet helsevern. I forhandlinger mellom Legeforeningen og KS fikk legene som jobber i kommunelegefunksjonen tittelen «Kommuneoverlege» Mange kommuner har lagt miljørettet helsevernarbeidet til egne medarbeidere som i kommunene i dette notatet. Imidlertid er ansvaret for miljørettet helsevern beholdt hos kommuneoverlegen. Det er viktig for forståelsen av at Samfunnshelsetjenesten dekker hele kommunelegefunksjonen. Dette dekkes av flere forskjellige fagpersoner.

Historien om Samfunnshelse starter lenge før arbeidet med å etablere det interkommunale samarbeidet mellom de fem medlemskommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Notatet er derfor delt inn i flere avsnitt:

 • Utgangspunktet
 • Samarbeidet med Nedre Eiker
 • Numedalskommunens manglende kommunelegefunksjon
 • Kommunesammenslåing
 • Etableringen av Samfunnshelse
  • Navnediskusjon og avklaring

Utgangspunktet

 • Øvre Eiker ansatte meg som kommunelege i 2002 etter å ha hatt problemer med å få til en fast stilling. 
 • I årene som fulgte ble det utviklet et meget godt samarbeid innad i Øvre Eiker kommune mellom kommunelegen og de forskjellige seksjonene. 
 • Kommunelegen hadde sterkt støtte i en fulltids merkantil stilling som også leverte tjenester til leder for PRN avdelingen. 
 • Øvre Eiker valgte bevisst å plassere kommunelegen i Plan Ressurs og Næringsavdelingen med nærkontakt mellom kommunens planavdeling og kommunelegens arbeid med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
 • Øvre Eikers erfaring med en fulltidsansatt kommunelege ble positiv for både for kommuneledelsen og kommunelegen

Samarbeidet med Nedre Eiker kommune

 • Nedre Eiker kommune (NEK) dekket sin kommunelegefunksjon ved å kjøpe timer (8?) av allmennleger de hadde driftsavtale med.
 • I 2006 (?) mistet de sin avtale med fastlege og stod plutselig uten kommunelege
 • Ledelsen i ØEK tok kontakt med ledelsen i NEK og kommunelegen i ØEK for å få til et interkommunalt samarbeid. (2006?)
 • Det ble avtalt at NEK kjøpte tjenester av ØEK
 • I 2008 videreutviklet de to kommunene samarbeidet og inngikk en avtale hvor en halv stilling miljørettet helsevern inngikk sammen med kommunelege. Det ble viktig at en merkantil funksjon fulgte med i til sammen full stilling.
 • 20?? Ble det opprettet en full stilling innen miljørettet helsevern
 • En viktig satsing i samarbeidet ble etableringen av Frisklivsentralen; Aktiv Eiker som ble lagt administrativt under kommunelegen.
 • Samarbeidet viste seg å både være robust og fremtidsrettet i utviklingen av tjenester til innbyggerne i begge kommunene.
 • Arbeidsbelastningen i de to kommunene ble tung for en kommuneoverlege og i 2009 ble ordningen utvidet med en fulltids kommuneoverlege. 
 • Tilknytningen inn i hver kommune var forskjellig, men samarbeidet fungerte helt utmerket med Helsesjefen som nærmeste leder i NEK og kommunalsjef for PRN i ØEK.

Numedalskommunene mistet sin kommunelege

 • De tre Numedalskommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, var tidlig ute med å etablere et samarbeid om kommunelegefunksjonen. De ansatte en felles kommuneoverlege, men klarte ikke videreføre denne avtalen og ble stående uten dekking av den lovpålagte oppgaven fra 2017 (?)
 • Kommuneoverlegen for ØEK-NEK fikk forespørsel om å dekke kommunelegefunksjonen på timebasis. Det ble inngått en midlertidig avtale fra 2018. Avtalen inneholdt ikke miljørettet helsevern siden ingen av Numedalskommunene hadde egne ressurser til dette.

Kommunesammenslåing

 • Prosessene rundt kommunesammenslåing ble utfordrende i alle kommuner. Lenge ble det vurdert at det var sannsynlig at ØEK og NEK ville jobbe for en sammenslåing, men dette ble stoppet og NEK vendte seg mot Drammen. 
 • Endringen ble en utfordring for samarbeidet om kommunelegefunksjonen og frisklivsentralen Aktiv Eiker som nå måtte deles mellom Drammen og ØEK.
 • En kommuneoverelege, en halv rådgiver i miljørettet helsevern og halve Aktiv Eiker går til Nye Drammen
 • I arbeidet for å beholde det gode fagmiljøet og erfaringene med interkommunalt samarbeid dukker ideen om å se på et større interkommunalt samarbeid for å etablere et solid og stabilt fagmiljø som kan dekke innholdet i kommunelegefunksjonen for flere kommuner.

Etableringen av Samfunnshelse

 • Øvre Eiker og de tre Numedalskommunene hadde allerede et midlertidig samarbeid da Nedre Eiker ble slått sammen med Svelvik og Drammen 1/1-2019.
 • I en diskusjon mellom kommunalsjef for PRN i Øvre Eiker ble vi enige om å ta en uformell samtale med rådmannen på Kongsberg for å lufte muligheten for Kongsberg kommunes deltakelse i et interkommunalt samarbeid med de fem kommunene; Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.
 • Rådmannen på Kongsberg ber om at Øvre Eiker kan gi en foreløpig beskrivelse av hvordan man tenker seg et slikt interkommunalt samarbeid
 • Notatet og samtaler med rådmennene i kommunene fører fram til beskrivelse av et mandat til et prosjekt som skal beskrive detaljer i et interkommunalt samarbeid.
 • Det etableres en prosjektgruppe bestående av
  • Einar Braaten – Øvre Eiker -leder
  • Anne Hilde Crowo – Øvre Eiker 
  • Inger Kristine Lorås – Øvre Eiker 
  • Gro- Kristin Svingen – Rollag 
  • Helen C Cuenoud – Flesberg 
  • Stefan Olsson – Øvre Eiker 
  • Frode Hagen – Kongsberg 
  • Håvard Fossbakken – Kongsbergregionen , sekretær
  • Her var det også med en representant for den største fagforeningen i kommunene. Jeg tror hun møtte en eler to ganger…
 • Arbeidsgruppa får en styringsgruppe med rådmennene i hver kommune
 • Arbeidsgruppas rapport munner ut i et forslag til en avtale om interkommunalt samarbeid som legges fram i en likelydende sak for kommunestyret i hver kommune
 • Lokaliseringen av enheten blir utfordrende, men Kongsberg kommune inngår en leieavtale om gode sentralt plasserte lokaler i Kongsberg som det blir enighet om.
 • Enhetens formelle navn ble «Samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Øvre Eiker
 • I et av det første planleggingsmøtene i enheten foreslår Inger Kristine Lorås at enheten kalles «Samfunnshelse»
 • Samfunnshelse kommer i drift fra 2/1-2020

Kopi av utkast til beskrivelse av interkommunal enhet for samfunnsmedisin for kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal