Saker som kan ha negativ innvirkning på helsen

Brannfare, støybelastning, ille lukt, nabo som holder høner, hundehold som ikke fungerer,  togtutbyggearbeider som irriterer, tog som tuter, dieselmotorer som ryker eksos, naboer som brenner bål eller forsøpler i hagen, oljetank som lekker parafin, høy musikk fra konserter ut over kvelder og netter, røyking utenfor kontorlokaler. Dette er bare noen typer klager vi får inn til kommunelegens kontor. Skal virkelig kommunelegen løse alle disse problemene  for innbyggerne?

Nei. Vi skal bare jobbe med det som «…som kan ha negativ innvirkning på helsen» som det står i Forskrift om miljørettet helsevern.

Allikevel får vi disse klagene fra innbyggerne som forventer at vi løser problemet for dem. For hva virker ikke negativt inn på helsa til folk? Vi har en tydelig rutine på alle slike klager vi får inn:

  • «har du snakket med vedkommende som skaper problemene?» Har klager ikke det må han, eller hun, gå en ny runde å tørre snakke med det som forårsaker problemene.
  • Vi vil at klager er skriftlige og navngitte.
    Vi kan evt hjelpe til med å få skrevet klagen og hvis klager er redd for bli utsatt for trusler eller vold godtar vi anonymitet. (Sjøl om det kan være urealistisk hvis det er naboen du klager på!) Den innklagede har jo rett på innsyn i klagen.
  • Til slutt gjør vi en vurdering om belastningen det klages på faktisk kan anses å «ha negativ innvirkning på helsen». Jeg mener det må være en terskel for å si at noe gir helseplager. Det blir en vurdering vi gjør i kommunelegeteamet. Vi diskuterer med hverandre og spør evt. kollegaer i andre kommuner, fylkesmannen eller Folkehelseinstituttet. Det blir uansett vår vurdering.
  • Som det kan klages på. Både avgjørelse om å gå inn i saken og å avvise den er enkeltvedtak som kan påklages. Altså må vi skrive brev som er utformet i vedtaksform.

Jeg har skrevet om miljørettet helsevern i en tidligere artikkel. Se den her.

Vi er heldige som har en egen rådgiver for miljørettet helsevern i full stilling som jobber sammen med oss i kommunelegeteamet. En av oss kommuneoverlegene jobber sammen med henne. Det betyr at vi kan diskutere sakene sammen og se på dem fra litt forskjellig hold. Vi forsøker også å følge et nasjonalt nettverk for miljørettet folkehelsearbeid; NEMFO Vi er ganske opptatt av at vi skal legge oss på et nivå som kjennes igjen fra andre deler av landet og evt kan søke hjelp hos andre kommuner som har løst lignende saker. Yammer er et diskusjonsforum drevet at NEMFO. Vi er medlemmer og følger det, legger inn spørsmål eller svarer på spørsmål som dukker opp på forumet.

Miljørettet helsevern dreier i stor grad om samarbeid mellom mang forskjellige kommunale etater som har ansvar og oppfølging av eiendommer. Det kan være vann og avløp, vei og park, planavdeling, byggesaksavdeling, skoler, barnehager og ikke minst saksbehandler for forurensingssaker.

Forurensingsloven ligger tett opp til Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern. Vi diskuterer ofte med den som har ansvar for å følge opp Forurensingsloven om hvem som skal ta ansvar for å følge opp en sak før vi legger hovedansvaret til en av oss. Den andre bistår i vurderinger og avklaringer. Vi ønsker å gjøre vedtak med hjemmel i ett lovverk så vi slipper en langvarig klagesaksgang med forskjellig klageinstans.

Nesten alle klagesakene vi får innen miljørettet helsevern er saker hvor vi må gjøre vurderinger. Vi prøver å sammenligne saker og legge oss på samme linje som i tidligere saker. Allikevel er hver sak spesiell og vår avgjørelse avhengig av saksbehandlers vurdering. Grunnleggende er det altså å gjøre en vurdering av om klagen er en sak som kan gå ut over innbyggeres helse før vi evt starter behandling av den.

Det er ikke lett å vurdere saker i miljørettet helsevern. Alle har vel meninger om lukt fra gatekjøkken kan ha negativ innvirkning på helsa til naboer. Hvor mange katter skal det til i en leilighet før det påvirker helsa til naboene? Eller hvor ofte skal toget tute før det blir en helseplage? Det er altså vi som avgjør slike saker. Vi synes til og med det er spennende arbeid som er viktig for innbyggerne i våre kommuner!