Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser til psykiatri og rus

Hvilke pasienter passer på kommunale Øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser? Fra 1/1-2017 gjelder plikten også for pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Alle kommuner i Norge jobber med å oppfylle lovkravet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd:”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.” 

Vi har jobbet med denne utfordringen sammen med nabokommuner og det DistriktsPsykiatriske Senteret (Dps) vi hører til for å prøve definere hvilke pasientgrupper dette gjelder.

Hensikten med Samhandlingsreformen var å avlaste sykehusene og overta pasienter som det det var «uhensiktsmessig» å henvise, eller legge inn, til spesialistene. Det ble snakket mye om «unødvendige» innleggelser. Hva er nå det?- og hvilke pasientgrupper vil kommunene ta imot som vil avlaste psykiatri- eller rusinstitusjonene? For å øke presset har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at det skal flyttes penger fra helseforetakene til kommunen. Nærmest en symbolsk sum penger som slett ikke gir grunnlag for å øke, eller bygge opp, et tilbud ute i kommunene.

Erfaringen fra de somatiske plassene er at sykehusene ikke opplever noen «lettelse» og mindre press på sine tjenester etter at den kommunale øyeblikkelig hjelp plikten ble opprettet. Selv om mange KØH tiltak både er effektive og gode. Vi har opprettet et ekstra tilbud mellom helseforetakene og vanlig kommunale tjenester. Dette vil bli enda tydeligere for psykiatriske pasienter. Jeg har ganske sikker på at Dps ene og de psykiatriske akuttinstitusjonene slett ikke kommer til å merke noe «avlastning» av pasienter.

På KØH plassene i våre kommuner har vi allerede både hatt rus pasienter og psykiatripasienter på opphold. Vi håndterer det innenfor rammen av de plassene og den kompetanse og personellressurser vi allerede har opprettet for somatiske pasienter. Vi har flinke sykepleiere, omsorgsarbeidere og sykehjemsleger som takler disse utfordringene. Vi har erfaring for at pasientene er positive til tilbudet, men vi opplever ikke at dette er pasienter som skulle vært lagt inn på psykiatrisk institusjonsplasser slik vi kjenner dem i dag. De ville blitt snudd i døra og sendt ut igjen. Terskelen for innleggelser i psykiatrien er så høy at de som legges inn er alt for syke til å ligge på en kommunal øyeblikkelig hjelp plass.

De psykiatriske pasientene, eller ruspasientene, som ikke kan legges inn tas hånd om ute i kommunene allerede i dag. Fastlegene, hjemmetjenesten og altså noen ganger våre sykehjemsplasser tar hånd om dem allerede i dag. De som klarer seg hjemme ønsker vi da ikke legge inn på en KØH plass?

Vi bygger altså opp et nytt tilbud til en pasientgruppe som allerede i dag får et tilbud innen de tjenestene vi har.

Vi samarbeider med Dps og andre kommuner. Det betyr at vi kan hjelpe hverandre i å utvikle tjenestene våre. Jeg håper at denne nye lovendringen i hvertfall fører til et bedre samarbeid mellom tjenestene. Vi trenger bedre veiledning og råd i teoretiske og praktiske utfordringer slik at vi klarer håndtere pasientene bedre. Da forebygger vi innleggelser. Fokuset bør altså ikke være antall sengeplasser og avlastning av sykehusinnleggelser, men hvordan vi i kommunene blir bedre i stand til å forhindre at pasientene blir så dårlige at de trenger institusjonsionnleggelse.

tommy_og_tigern