Kommunelegen må ha Gehør for Ledelse

Du kan ikke være samfunnsmedisiner og kommunelege uten å interessere deg for ledelse! Det dreier seg om alle sider av samfunnsmedisinen vi jobber med daglig. Leder av Norsk Samfunnsmedisinsk forening (NORSAM), Henning Mørland skriver dette i tidsskriftet Michael 2/2016 :
«Ledelse har en sentral plass blant samfunnsmedisinerens oppgaver. Hun kan være linjeleder i virksomheten, men hun vil også uten formelt lederansvar gjerne inneha en faglig lederrolle. God faglig ledelse forutsetter faglig kompetanse og personlige egenskaper. Heller ikke for samfunnsmedisinere er dette noe som kommer av seg selv, men som kan utvikles og øves gjennom erfaring og videreutdanning.»

Som samfunnsmedisinere trenger vi utdanne oss innen ledelse. Dette er ikke en naturlig del av legeutdannelsen, men det er en viktig del i spesialitetsutdanningen i samfunnsmedisin. Jeg mener det er viktig at vi leger også tar lederstillinger i samfunnet. Uansett om vi innehar slike stillinger eller jobber som rådgivere må vi kunne ledelsesfaget for å utøve jobben vår på best måte i organisasjonen vi arbeider. Kombinasjonen av lederutdanning, legeutdanningen og spesialiseringen mener jeg er et godt grunnlag for å ta lederstillinger innen helsevesenet på alle nivåer.

einar-oyeJeg har prøvd både å jobbe i lederstillinger og jobbe som medisinskfaglig rådgiver. Erfaringene bruker jeg daglig i kommunelegejobben jeg har i dag. Erfaringene har jeg måtte utfylle med kunnskap om ledelse. Som faget samfunnsmedisin er ledelsesfaget i stadig endring. Forskningen bidrar med ny kunnskap. Retninger innen ledelse skifter med tiden. Allikevel er det prinsipper som er forbausende stabile helt tilbake til Cæsar i Romerrikets tid! Som kommunelege mener jeg det viktigste er at jeg er godt kjent med de ledelsesprinsipper og retninger som brukes i den kommunen jeg jobber i. Derfor er det viktig at kommunelegen deltar i ledelses utviklingsprogrammer selv om han/hun ikke er direkte linjeleder.

I Øvre Eiker har de utviklet sitt eget lederutviklingsprogram: «Gehør for ledelse». Alle linjelederne må gå på denne obligatoriske lederopplæringen sammen med tillitsvalgte. Av alle de lederkurs jeg har gått på er dette noe av det beste jeg har vært med på! Ikke bare fordi de har vært flinke til å velge gode forelesere, men aller mest fordi alle lederne stiller likt, jobber i grupper og fordi det er en felles holdning og retning i utdanningen. For meg som kommuneoverlege er deltakelsen spesielt viktig. Jeg blir kjent med, samkjørt med og lærer de samme tingene som alle de andre linjelederne i kommunen. Og så er det morsomt! Jeg har ikke spesielt høy tanker om meg sjøl som leder så jeg trenger helt sikkert denne oppjusteringen i ledelse, men det viktige er at vi alle trenger oppdatering og utvikling innen dette fagområdet. Jeg mener at dette er spesielt viktig for kommuneleger. Vi skal følge utviklingen i samfunnet og spesielt den organisasjonen vi arbeider i. Dette bør være en del av en resertifisering av spesialiteten samfunnsmedisin.

En anne side av «Gehør for ledelse» programmet er at det er satt sammen og utviklet i vår egen kommune. Alle kommuner innehar mye kompetanse i egen organisasjon. Hver kommune er spesiell med særegenheter som ikke bør overses når man skal utvikle lederkompetansen i organisasjonen. Slike utviklingsprogrammer bør kjøres i enhver kommune regelmessig! Som kommunelege mener jeg det er naturlig å bidra i utviklingen av slike programmer. Det viktigste uansett er at vi deltar i gjennomføringen.

Ledelse er noe annet enn administrasjon. Den personlige utførelsen av ledelsen er ganske lik de krav og ønsker jeg mener må stilles til hvordan en kommunelege utøver sitt arbeide. Se lederplakaten for Øvre Eiker:ovreeiker_lederplakat_2016_

Det er hverken mer eller mindre det jeg mener en kommunelege må stå for i sitt virke.

Hvis vi ikke klarer å gi våre samarbeidsparter mestringsfølelse vil de heller ikke kunne gjennomføre sitt arbeid i tråd med de medisinskfaglige råd og veiledninger vi bidrar med.

Jeg mener enhver kommunelege må ta eget initiativ til å utdanne seg innen ledelse. Dette er en viktig del av samfunnsmedisinsk kunnskap! Aller viktigst er det å delta i og bidra aktivt inn mot kommunens egne initiativ i ledelsesutviklingen.