Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv

Jeg skal holde et foredrag med denne tittelen. Det er reine Kinderegget å få lov til å utfolde mine tanker overfor ei gruppe fastleger som skal spesialisere seg i allmennmedisin; Det er spennende, utfordrende og morsomt!

Enten du tror det eller ikke. Fastlegen er den viktigste helsetjenesten vi har i Norge. De sitter med en kunnskap og med et oppdrag som er livsnødvendig både for oss når vi blir syke og for å kunne sikre at helsetjenesten ikke overbelastes av uvesentligheter. Uten denne portvakten inn i spesialisthelsetjenesten ville den bukke under for alle helseplagene og kravene vi innbyggere mener helsevesenet skal ta seg av. Spesialistene ville heller aldri klare oppgavene å sile hva som er viktig. Til det er de alt for spesialiserte og smalsporede i sin utredning av hva det feiler pasienten. Allmennlegens store utfordring er å kjenne litt til alt som påvirker helsa vår så en pasient med diffuse symptomer kan henvises til riktig spesialist. For ikke å snakke om alle tilstander og plager de behandler så superspesialistene på sykehuset slipper å bruke tida si på dem.

Som kommuneoverlege og samfunnsmedisiner mener jeg allmennmedisinen er vår viktigste kommunale helsetjeneste.

Allikevel mener jeg at allmennmedisinen må utvikle seg sammen med resten av samfunnet.

Det er en forgubbing av fastlegekorpset, desverre. For få yngre leger, for få kvinner og de blir kortere i privatpraksisen ut over landet.  Jeg tror noe av årsakene er:

 • Fastlegene jobber i høyt tempo og alt for mye aleine med pasientproblemene.
 • Inntjeningskravet i praksis er høyt. Fastlegene sjøl definerer at de skal ha en høy inntekt på toppen av inndekking av utgifter i egen bedrift. Dvs et høyt arbeidspress og lange arbeidsdager. Du bør ikke bli sjuk som fastlege!
 • Det virker som det er en tendens til yngre leger har større krav til egen fritid. Dvs at de bla. ikke ønsker legevakter på toppen av lange kontordager.
 • Fokus blir mer og mer på effektivitet, produksjon, høy inntjening
 • Mye negativt byråkrati; skjemaer, legeerklæringer, kontroller og mye arbeid som ikke er pasientkontakt.

Fastlegene er en av hjørnesteinene i kommunehelsetjenesten. Og må utvikle det videre!

lysbilde1

 • Fastlegearbeidet må være primærhelsetjeneste
 • Fastlegen skal ha lav terskel for sine pasienter
 • Vi trenger portvakten inn mot spesialistene
 • Koordinering av medisinske tilbud er nødvendig
 • Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for framtida
 • Fastlegene må sjøl føle seg som en del av kommunal helsetjeneste
 • Vi må få flere kommunalt ansatte fastleger
 • Fastlegene må få bedre kapasitet. Dvs færre pasienter på listene, mer tid til tverrfaglig samarbeid.
 • Kommunale tjenester må sikre at fastlegene
  • alltid vet hvilke tilbud en pasient får
  • alltid vet hvilke tilbud som finnes
  • får informasjon som er faglig tilpasset og kvalitetssikret
  • tidlig trekkes inn når pasientforløp planlegges.

Finnes det bedre måter å organisere fastlegene på?

Noen har foreslått å legge fastlegene inn under helseforetakene, andre at de skal ha en enda mer sjølstendig plassering mellom kommunene og staten. Jeg er ganske så overbevist om at fastlegene må tilhøre kommunehelsetjenesten i framtida også, men vi må beholde de beste faktorene fra dagens ordning og videreutvikle dem sammen med en utvikling av kommunale tjenester og byråkratiet av kontroll, skjemaer og møter.

 • Allmennlegespesialiseringen og kravene til resertifisering er viktigste kvalitetssikring av fastlegenes virke.
 • Stykkpris ordningen er en viktig årsak til  effektivitet og tempo,
  men den kan endres til å bli en del av inntekten sammen med en kommunal grunnlønn. F.eks. ved at alle fastleger betales en dag i uka for å dekke kommunale oppgaver og / eller samarbeidsoppgaver. Noen fastleger bør være helt kommunale med delvis stykkpris inntekt.
 • Autonomien til fastlegene er en viktig motivasjon til fastlegevirket. Den bør opprettholdes og verdsettes, men blandes med mer tid til tverrfaglig samarbeid.
 • Samlokalisering av kommunale tjenester og fastlegekontor bør kunne utvikles slik at man får tid og mulighet til å få til et tettere samarbeid.
 • Driften av fastlegekontor bør brukerstyres i langt større grad enn i dag.

Jeg mener mye av forbedringspotensialet i allmennlegetjenesten ligger i tilpasninger i de kommunale tjenestene samtidig med at fastlegene gis kapasitet til mer samarbeid. Primærhelsemeldingen foreslår etablering av primærhelseteam. Det vil bare fungere godt hvis fastlegene blir trukket aktivt inn i samarbeidet rundt hver pasient.

Fastlegeordningen trenger å bli oppgradert. Rettere sagt bør den opprinnelige tanken om flere fastleger med lavere lister gjennomføres samtidig med at alle kommunale helsetjenester må ha med fastlegen både i utviklingen og gjennomføringen av tjenestetilbudene.

Samfunnsmedisinen i forhold til fastlegeordningen

Fastlegene sitter på data, informasjon og fagkunnskap som vi samfunnsmedisinere så gjerne vil få tak på og utnytte! Heldigvis får vi nå etterhvert tilgang på mer og mer at diagnostiske data gjennom sentral oppbygging av databank, men jeg er like opptatt av hva vi kunne få til sammen ved å bruke fastlegenes kunnskap om sine pasienter for å forebygge sykdom, eller forebygge forverrelse av sykdom. Vi får til noe i samarbeidet rundt frisklivssentralene, men kan gjøre mye mer hvis de hadde tid!

Minst like viktig er fastlegenes stemme ut i lokalmiljøene. Idag opplever jeg de fleste fastleger som lite aktive ut i offentlige diskusjoner. Enda de ser alle bivirkningene og virkningene av hva som skjer i samfunnet jobber de nesten bare inne på sitt kontor med pasientene. Bare tenkt på hva de kjenner til av problemene som oppstår rundt alkoholbruk. Eller når helseforetak gjennomfører organisasjonsendringer, eller hvordan endringer i kommunale tjenester påvirker innbyggerne. Vi hører nesten aldri at fastlegene uttaler seg om det som skjer i samfunnet rundt seg.

Fastlegene er en premissleverandør i lokalsamfunnet som sjelden høres og som vi i kommunen bør lytte mer til.

Men bare hvis han danser sammen med oss andre i kommunen:

lysbilde1