Utdanning av samfunnsmedisinere

Spesialistutdanningen av leger endres og nå skal utdanningen av samfunnsmedisinere vurderes. Etter å ha lagt ansvaret for utdanningen av alle sykehusspesialitetene til de regionale helseforetakene skal ansvar og gjennomføring av utdanningene for Arbeidsmedisin, Allmennmedisin og Samfunnsmedisin kanskje omplasseres.

Idag er det legeforeningen som står for utdanningen av leger som vil spesialisere seg i samfunnsmedisin. Norsk Samfunnsmedisinsk forening (NORSAM). De gjør en kjempejobb og har sammen med Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin videreutviklet utdanningssystemet til en faglig solid, systematisk og bra utdanning. 

Jeg synes at det er prinsipielt galt at en fagforeningen har hovedansvar for utdanningen av leger til en spesialitet som samfunnsmedisin.

Jeg mener ansvaret for utdanningen av leger til gode samfunnsmedisinere bør ligge til universitetene. Der finnes allerede samfunnsmedisinske avdelinger:

Disse arbeider med å undervise medisinstudentene om samfunnsmedisin så hvorfor ikke utvide dette til også å ha ansvaret for utdanningen av legespesialiteten samfunnsmedisin?

For å kunne ha et slikt ansvar må universitetene gis penger til å kunne bygge opp instituttene. De må få kapasitet til å bygge forbindelser til alle sider av samfunnet som kan bidra til innholdet i samfunnsmedisin, ikke minst Legeforeningens engasjement i fagutviklingen. Dagens system er så godt at det lett kan danne grunnlag for oppbyggingen av instituttene. Organiseringen med praktiserende samfunnsmedisinere som bidrar til å oppdatere målbeskrivelse, innhold og kurs kan lett bli en modell også for utviklingen av et institutt.

Universitetene kan bringe inn viktige forbindelser som helsevesenet og dagens ordning ikke har. Det er kompetanse og miljøer fra andre samfunnsorienterte fag. Samfunnsmedisin må hele tiden være orientert om og følge de utviklinger som skjer i samfunnet og universitetene har miljøer som gjør dette.

Skal universitetene kunne overta ansvaret for utdanningen av legespesialiteten samfunnsmedisin må de også kunne samarbeide om innholdet. Enten ved at de har samme innhold ved de forskjellige campusene eller helst ved at de samkjører seg og tilbyr forskjellige deler av fagutdannelsen sammen med de fagmiljøene som idag holder spesialitetsutdanningen i gang.

Samfunnsmedisinske oppgaver finnes innen alle nivåer og lokalisasjoner i samfunnet. Jeg mener det er viktig å bygge opp en utdanning som tar hensyn til dette og selv er desentralisert samtidig som innholdet er koordinert og samkjørt. Jeg er spent på om Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet evner å tenke i nye baner tilpasset samfunnsmedisinfagets spesielle utfordringer. Samtidig ønsker jeg at universitetene sjøl engasjerer seg i denne muligheten til å etablere seg som base for legespesialiteten samfunnsmedisin.

IMG_0655Slik kan en ferierende samfunnsmedisiner og kommunelege tenke i morrasola ved sjøen i Risør. Da er livet så deilig at man kunne komme til å tro at resten av verden er like lys, klar og logisk. Suuukkkk.