Tuberkuloseundersøkelser og miljøundersøkelser

Smittevern er noe av det mest spennende jeg gjør som kommunelege. Kanskje fordi det ligger så nær til vanlig klinisk legearbeid? Hjernehinnebetennelse, influensa, diaresykdommer, reisesykdommer og tuberkulose (tb). Jeg har gått gjennom hvordan vi gjennomfører tuberkulose undersøkelser, snakket litt med kolleger og korrigert egen metodikk utfra andres erfaring. Jeg vil ikke skrive om teorien, lov og forskrifter. Det kan du best lese om å Folkehelsas nettsider.

Tuberkuloseveilederen er obligatorisk lesing for oss kommuneleger!

Jeg vi prøve å beskrive hvordan vi praktisk jobber med de vi skal undersøke:

 • Alle henvendelser om tuberkuloseundersøkelse skal starte med registrering av personen i vår elektroniske journal: CGM Helsestasjon (heretter kallet EPJ).
 • Registreringen skjer på vår helsestasjon.
  Tilgang til programmet skal være på kommunens lukkede nett både for helsesøster og kommuneoverlege/smittevernlege
 • Hvis det er noen annen enn personen selv som tar kontakt skal det enten skrives inn i et journalnotat hvem dette er eller brev/epost skannes inn i journalen
 • Helsesøster kan opprette et “hjelpearkiv” for oppfølging av pasienter. Nå en oppfølging avsluttes skal opplysningene i EPJ oppdateres og papirarkivet slettes.
 • Brevveksling om pasienter skal foregå gjennom EPJ
 • Epikriser, prøvesvar eller brev skal føres inni EPJ hvis de ikke mottas elektronisk til journalen

Ved miljøundersøkelse

 • Melding om tbc smitteførende syk person kommer fra tuberkulose-koordinator (Tbc-k) på sykehuset. Hos oss; Vestre Viken helseforeak.
 • Tbc-k har som regel gjennomført en smittekartlegging
 • Hvis ikke tbc-k har gjort dette avtales samtale med indekspasienten og avklare de nærmeste smittekontaktene; «indre sirkel» i smitteoppsporingsarbeidet
 • Det opprettes en papirmappe på saken
  1. Denne skal inneholde Folkehelseinstituttets hjelpeskjema med oversikt over smittekontakters
  2. Mappen skal merkes med NPR-ID (Nasjonalt Pasient Register)
   Dette får du av tuberkulosekoordinatoren.
  3. Alle kontakter i saken skal merkes med NPR-ID
 • Alle personkontakter i smitteoppsporingen skal registreres i EPJ de skal merkes med “Gul lapp” hvor NPR-ID skrives inn og at det er en del av en miljøus. Denne lappen slettes når miljøus er ferdigstilt.
 • Alle henvisninger og prøverekvisisjoner skal skje gjennom EPJ
 • Hvis en smittekontakt har bosted utenfor kommunen
  1. Kommuneoverlegen sender et brev til bostedkommunen med anmodning om at pasienten kalles inn. Husk å be om tilbakemelding av resultater
   1. Brevet bør ikke inneholde navn på indekspasienten men NPR-ID og beskjed om at dette nr skal brukes ved henvisning til videre undersøkelse og testing
   2. Brevet skrives i EPJ og sendes
 • Når miljøundersøkelsen er gjennomført og kan avsluttes:
  1. Rydde i mappen, renskrive kladder og makulere unødvendige papirer
   Pasientopplysninger skal skannes inn i EPJ.
  2. Lister, behandlingsplaner og melding om oppstart og avslutning av miljøundersøkelsen arkivers i mappa
  3. Samlerapporten til Folkehelsa sendes, kopi i mappen
  4. Papirmappen arkiveres på Helsestasjon, evt seinere i fjernarkiv.

Det ser så ryddig ut når jeg leser over det, men veldig ofte er det uoversiktlig og vanskelig å få alle opplysninger og personer på plass. Spesielt opplever jeg at det er vanskelig med sesongarbeidere som kun er her kort tid (3 mnd), reiser hjem for å komme tilbake året etter. Når de er her jobber de gjerne på flere steder og gjerne i flere kommuner! I dette arbeidet er helsesøsterkompetansen uvurderlig og helt nødvendig for at vi får gjennomført undersøkelser og testing.

Med økt antall flyktninger/asylsøkere som kommer til landet blir dette arbeidet viktigere, større og vanskeligere.

Takk til smittevernoverlegen i Drammen; Einar Sagberg for hjelp til å korrigere egne rutiner!