Sosialmedisinske oppgaver, spesielt i forbindelse med rusmisbruk og tilgrensende problemer

Sosialmedisin er et fagområdet som nærmest er borte. Men bare nesten fordi jeg mener sosialmedisin er en viktig del av samfunnsmedisinen. I målbeskrivelsen for spesialiteten er det gjemt litt bort i teksten slik som:

«Samfunnsmedisinen tar sikte på å identifisere forhold i menneskenes miljø som kan påvirke helsen både positivt og negativt; det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial natur. Dette gjøres på bakgrunn av klinisk, sosial og evidensbasert kunnskap og erfaring, og ved å erverve seg kunnskap om hele populasjoner og definerte grupper.»

I min jobb som kommuneoverlege deltar jeg både i grupperettet arbeid, rådgivning, planlegging men også individrettet arbeid som oftest i samarbeid med kommunalt rusteam eller fastlege. Som leger med god innsikt i helsesystemene, lover og forskrifter samt medisinske fag kan vi ofte bidra konstruktivt overfor en av de svakeste gruppene i samfunnet; rusmiddelbrukere.

Vår viktigste oppgave mener jeg er å bidra til å planlegge, bidra til å utvikle tjenester til mennesker med sosialmedisinske problemer.

Som kommuneleger sitter vi i helt spesielt god posisjon for å få til samarbeid med alle tjenestene som bidrar til å hjelpe innbyggere med sosialmedisinske utfordringer, spesielt rusmisbruk. I våre kommuner samarbeider vi mye med lensmannen. Politiet kjenner ofte rusmisbrukerne lenge før vi i helsevesenet gjør det. Deres bekymringer over utviklinger hos grupper eller enkeltpersoner er det viktig at vi kan bli gjort oppmerksomme på slik at vi kan bidra til at helse og sosialtjenestene kan komme til med hjelpetilbud.

Kommunelegen kan bidra til å lage nettet rundt rusmisbrukere tettere ved å finne hvem som er fastlegen, få denne til å samarbeide med rusteam, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten evt pårørende. Mange ganger ønsker ikke den det gjelder et slikt samarbeid og da må vi også være profesjonelle og akseptere individets rettigheter.

Noen ganger må vi allikevel bidra til at de få mulighetene for tvang brukes for å redde liv eller hindre at et medmenneske går under. Bruk av Lov om psykisk helsevern eller kapittel 10 i Sosial og Omsorgstjenesteloven.

Jeg mener de sosialmedisinske utfordringene er et god eksempel på at kommunelegen/samfunnsmedisineren kan bidra til at tjenestene fungerer bedre i samarbeid enn de gjør hver for seg.

Enkelte ganger har jeg gått ut over lovverket og påtvunget enkeltmennesker tjenester de har uttrykt at de ikke ønsker. Oftest har dette vært når boevnen er blitt så dårlig at boligen deres blir ødelagt og de står i fare for å bli satt på gata. Jeg må være bånn sikker på at det er til beste for den det gjelder så jeg kan stå i kritikken jeg evt ville fått fra tilsynsmyndigheten. Jeg mener vi noen ganger må være en instans som strekker seg for å få til det nødvendige til tross for regelverket. Som regel når vi fram godt innenfor hva lovverket tillater.

Sosialmedisin er det fagområdet vi leger trenger for å se på samfunnet med perspektiv fra de svakeste i samfunnet. Som samfunnsmedisiner mener jeg vi må bruke denne fagkunnskapen på å bidra i å utvikle tjenestene på en måte som gjør dem i stand til å yte likeverdige  tilbud. Dvs mest til de som trenger det mest.

En kommentar om “Sosialmedisinske oppgaver, spesielt i forbindelse med rusmisbruk og tilgrensende problemer

  1. Fantastisk godt innlegg Einar, og en nyttig påminnelse om at sosialmedisinen ikke er død, men fortsatt en viktig arbeidsoppgave for oss. Utvikling av likeverdige helsetjenester og utjevning av sosial ulikhet er stadig like aktuelt.

Det er stengt for kommentarer.