Sommerkommunelegejobbing med tid til å tenke

Jeg liker å jobbe midt i sommerferien! Det er stille, tid til prat og til å sette seg skikkelig inni enkeltsaker. Året ellers er travelt med mye møter og lite tid til å tenke lange tanker og fokusere. Jeg trenger slik tid for å kjenne at jeg jobber framover, ikke bare

KaffeLars ved bålet

KaffeLars ved bålet

går på autopilot i jobben. Ellers i året må slike tanker oftest skje utenfor jobben. Da er kaffelars god å ha ute i naturen. Aleine ved bålet pleier tankene (og grubleriene!) få ro til å bli ferdige. Midt i sommerferiene er det nesten på samme måten. Det er en luksus å ha tid til å gå skikkelig gjennom et saksframlegg til politisk behandling og ikke bare haste seg gjennom for å bli ferdig. Før sommeren pleier sentrale myndigheter å «rydde pulten» å sende ut høringer. Jeg må innrømme at å gå gjennom og lage uttalelser på høringer er ikke høyt prioritert i min travle hverdag. Kun de er aller mest aktuelle slipper unna støvet i arkivsystemet vårt. Men om sommeren får jeg tid til å lese gjennom og sette meg inn i høringsnotatene og gjøre en vurdering. For en kommuneoverlege dukket det opp en interessant høring i sommer. Et felles pasient og brukerregister. Et dataregister hvor man sammenstiller forskjellige registeret for å få oversikt, bedre innsikt i både tjenesteyting behandling og oppfølging av sykdom. Ute i kommunene har vi alt for lite tilgang til statistikk om våre egne tjenester. Nå kan det se ut til at det

Sommeravslapping på jobben

Sommeravslapping på jobben

legges grunnlag for et brukbart register også for oss.

Men, altså, tid til å tenke litt lange tanker. Det foregår nok ikke sånn som på bildet til høyre, men det illustrerer da at det er stille på kontoret!

I sommer har jeg brukt mye tid på å tenke utvikling av legetjenesten i begge kommunene jeg jobber. Det er to ganske like kommuner så Plan for legetjenesten jeg tenker på kan bli ganske lik. Hjørnesteinen i legetjenesten i kommunene er fastlegeordningen. Jeg ønsker at den skal bli enda bedre og gjøre mer av det de er flinke til: Følge opp, undersøke, utrede, koordinere og være ansvarlig for medisinsk behandling av innbyggerne som trenger det. Jeg ønsker bygge opp så det er minst 50% åpne lister i begge kommuner så innbyggerne har reelle valg. Vi i gang med å ansette ny fastlege og vi jobber med å legge grunn for etablering av nytt fastlegekontor. Det er en utfordring for en fastlege å begynne på et kontor uten en liste med pasienter. Det kan ta lang tid å få fylt opp ei liste så man får en rimelig inntekt fra legepraksisen. Derfor må det planlegges en forsiktig økning. Jeg ønsker heller ikke endre for de hardtarbeidende legene vi har. I flere kommuner ansettes nå kommunale  fastlønnede fastleger ved siden av de privatpraktiserende fastlegene. Kan vi få til det hos oss? Vil det være økonomisk mulig å få til? Hva er fordelene og ulempene? Jeg synes dette er spennende tanker som jeg vil ha med inn i videre planlegging av tjenesten.

Vi er godt i gang med utvikling av andre kommunale legetjenester. Vi har jobbet målrettet med å få til kommunalt ansatte leger på sykehjemmene og på helsestasjon. Det gir noen fordeler, men også utfordringer. Jeg opplever at det er viktig at det er en kommuneoverlege som er inne i utviklingen av stillingen og ledelsen av dem. Vi har vært veldig heldig med de ansettelsene vi har gjort og har etterhvert et solid, kompetent og godt legemiljø spesielt innen eldremedisin. Og vi skal bli bedre!

Er det andre fagområder vi trenger mer legekompetanse er hovedspørsmålet jeg grubler rundt. Ikke minst; er det mulig å få til i to kommuner som sliter tungt økonomisk. Det er dyrt med egne ansatte leger hvis vi bare ser på lønnsutgiftene! Tar vi inn effekten vi får overfor pasientene ser det nok annerledes bedre ut, men det er nesten umulig å vise i egne budsjetter at f.eks. sykehjemslegene sørger for en behandling som gjør at en gammel syk innbygger som skrives ut fra korttidsplass på sykehjemmet blir lengre hjemme før en ny innleggelse!

Nei jeg har ikke brukt mye tid under en avis med beina på bordet i sommerukene!  Jeg har både rykket ut for å se på en død selunge i Drammenselva midt i Hokksund, jobbet med tvangsinnleggelse i psykiatrien, hatt gleden av å hjelp sykepleier med vårt saksbehandlingsvertøy, sjekket badevannskvalitet og «sandlopper» (som er fugleikter) og vært i møte med vår nye rådmann. Men mye roligere en ellers om året. På sykkelen hjemover i striregnet en av dagene gledet jeg meg over at hodet var tomt for problemtanker. Det er også sommer!