Tragisk start på første kommunelegeuka i 2015

Første kommunelegeuka i 2015 startet tragisk! Det tikket inn en melding fra beredskapsrådgiver om at det brant i Solbergelva. I noen minutter så det ut som bare en husbrann da vi fikk opplysninger om at det kunne være en død, og så ny info om 3 døde! Jeg infomerte kollega Pål som rett etter fikk telefon fra lensammen og rykket ut. Han bor i nærheten, jeg var hjemme på Kongsberg. Beredskapsrådgiver opprettet en hendelse i Dsb-Cim som er et et loggføringsverktøy (og myye mer!) som kommunene har for bruk i beredskapssituasjoner. Jeg kunne følge utviklingen av den tragiske hendelsen i Dsb-Cim og legge inn de få innspillene jeg sjøl hadde. Jeg fulgte med og fikk se at kriseteamet ble alarmert, kriseledelsen samlet i rådhuset og opprettelsen av et lite EPS (Evakuerted og Pårørende Senter) på rådhuset. Jeg kunne følge hendelsen sjøl om jeg ikke direkte var involvert denne gangen. Kollega Pål var på stedet.

Sånn jeg ser det ei uke etter brannen mener jeg vi i kommunen har jobbet akkurat slik vi ønsker at systemet skal fungere. Raskt på plass, mange som stiller opp, Kriseteam som rykker ut og bistår, kommunelege som rådgir og jobber aktivt overfor de som er berørt, en kommuneledelse som er tilstede, samarbeid med nødetatene og informasjon ut til publikum. Det er klart at det er mange ting som kunne vært gjort bedre. Sånn vil det alltid være i krisesituasjoner. Man gjør så godt man kan med det man har. I ettertida går vi kritisk gjennom hendelsen for å lære å bli bedre.

Vi har avklart i vår kommune at det er de ordinære tjenestene som skal følge opp de som blir berørt av kriser eller katastrofer. I den akutte situasjonen stiller alle opp så godt de kan. Det gjelder også Kriseteamet som er organisert for å takle akutte kriser og overføre ansvaret for oppfølgingen til de ordinære tjenestene når hverdagen kommer. Jeg mener det er slik en kommune må fungere.

De vanlige driftsmøtene startet opp igjen. Først med møte i den utvidede ledergruppa for Helse og Omsorg hvor brannen selvfølgelig var første sak, men den store omstillingsprosessen i Nedre Eiker også er på sakslista. Vi er på vei og jeg ønsker følge med som rådgiver inn i et tøft år med omstilling. Det samme i de ukentlige møtene med lederen av Helsetjenesten hvor vi sammen ser på alt fra å ansette ny fastlege til utvikling av tjenestene. Jeg liker de ukentlige møtene fordi det gir god innsikt i hva som skjera og god mulighet til å komme med synspunkter sett med kommunelegens øyne. Det er godt å merke at vi er en aktiv del av driften sjøl om vi ikke er linjeledere!

Litt seinere i uka en prat med rådmannen om folkehelseplanen. Jeg er ferdig med det jeg kan gjøre så langt jeg kommer. En prat om hvordan vi skal sette sammen folkehelseplanen med kommuneplanen. Forslaget til samfunnsdelen i kommuneplanen har folkehelse som overordnet satsingsområde. Jeg er jublende glad for det arbeidet de har gjort for det passer godt sammen med hvordan vi har lagt opp folkehelseplanen akkurat som det står i lovverket og veiledningene til det. Folkehelseloven og Plan og Bygningsloven sammen.

Veiledning overfor smittefarer med hepatitt B og C når en ansatt har vært utsatt for slik smitte. Telefon med en som jobber med en bruker som har en atferd som etterhvert kan føre til helseplager og sykdom. Kan vi bruke tvang? Lovhjemler og framgangsmåte. Info om hvordan man skifter fastlege hvis verge og bruker ønsker det og samarbeid med denne for å følge utviklingen av helsa til brukeren.

Fikk epost fra en tjenesteleder i Helse og omsorg som forklarte at de hadde gjort et tvangsvedtak etter Lov om pasient og brukerrettigheter § 4a. Jeg er overordnet faglig ansvarlig innen dette område og skal få info når vedtak gjøres. Heldigvis har jeg hjemmekontorløsning på data´n så jeg kan gå inn å lese både journalen og vedtaket. Jeg var helt enig og mente det var riktig gjennomført.

Møte med sykehjemslegene. Det er både inspirerende og spennende å jobbe med sykehjemslegene og sykehjemsmedisin for tida. Det skjer så mye. Bygg av nye lokaler med legevakt, øyeblikkelig hjelp plasser, ny lindrende og ny rehabiliteringsavdeling. Diskusjonen gikk høylytt om omorganisering og hvordan legene skal jobbe og forholde seg til pleiepersonalet. Dette samarbeidet må fungere godt for at legene skal få behandlet pasientene på best mulig måte. Vi ønsker at legene også skal kunne bidra overfor brukere utenfor sykehjemme og overfor hjemmebaserte tjenester; En av legene jobber med et forskningsprosjekt om ernæring hos hjemmeboende. Bare å få opp ernæringsstatus på en bruker kan forebygge innleggelse på sykehus og sykehjem! En av de andre jobber med demensteam for å vurdere innbyggere hvor man har fått mistanke om begynnende demens. Disse forholdene må gjøres i samarbeid med fastlegene.

Litt seinere et møte med sykepleierne som jobber med Øyeblikkelig hjelp plassene. Vi blir enig om at det er en god del ting å ta fatt i så vi ønsker regelmessig møter for å få gjort noe med de utfordringene vi ser. Nytt lovverk som gjelder fra 1/1-2015 gjør at vi kan håpe på tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Spennende samhandlings utfordringer!

Avsluttet uka med en lang fredag foran data´n. Gjorde utkastet til Folkehelseplanen ferdig nok til å kunne presentere den for rådmannens ledergruppe i Nedre Eiker. Vi trenger å gjøre noe avklaringer. Det er handlingsplanen som er utfordringen. Blir så ivrig når jeg jobber med dette at jeg glemmer å ta pauser. Endte opp med hodepine før jeg tok helga…