Kan noen dra nytte av en gammel kommuneoverleges erfaringer?

Er man gammel når man nærmer seg 58 år? Jeg har alltid sagt at man er så gammel som man føler seg. Etter å ha måkt hyttetaket føler jeg meg definitivt gammel og sliten. Når jeg tenker etter finner jeg igjen den tanken som flakser rundt inne i hue mitt; Det er så mye spennende å gjøre, oppleve og være med på! Nå tror du sikkert at det kommer et langt grubleblogginnlegg? Det er selvfølgelig fristende, men den tanken jeg fanget i sin flaksing i nervebanene mine i dag har dreid seg om noe av det jeg synes er aller mest spennende ved å bli «gammel». Eller erfaren, eller klok av alder, eller bare en aldrende samfunnsmedisiner. Jeg gleder meg over å kunne snakke med andre samfunnsmedisinere. Kanskje aller mest yngre sånne. Som tenker annerledes enn meg og kan bygge videre på min erfaringer. Det er spennende det.

Jeg vil så gjerne at mine erfaringer skal kunne brukes av andre. På deres måte. Det er ikke noe poeng at det gjøres på min måte, men at mine erfaringer kan videre utvikle andres kunnskap. (Det er derfor jeg er så glad i å være medisinskfaglig rådgiver , men det har du vel skjønt)

Jeg har lyst til at kommunene rundt om i Norge skal ansette kommuneleger som kan vokse i kommunene bli flinke samfunnsmedisinere slik at kommunen opplever hvor nyttig det er å ha en lege med den kunnskapen i sin daglige drift!

Uansett om kommunen ansetter en erfaren eller uerfaren kommunelege mener jeg det ikke skal så mye til for å utvikle kommunelegefunksjonen til noe veldig positivt både for kommunelegen og kommunen. Det er selvfølgelig mine helt personlig meninger som bygger på hva jeg sjøl har opplevd:

Stikkord:
medisinskfaglig fokus, samarbeid, tydelighet, støtte, veiledning, forankring, fagmiljø.

Når kommunen lyser ut stillingen:
 • avklare om det skal være en ren fagstilling eller en kombinert linjeleder/fagstilling. Jeg tror det er mest attraktivt å søke en fagstilling
 • forsikre nært samarbeid med kommuneledelsen (uten å si noe om organisatorisk plassering)
 • Fokusere på kommuneledelsens behov for medisinskfaglig rådgivning
 • Søke etter erfaren samfunnsmedisiner helst spesialist MEN
 • presentere ønske om engasjement over tid og tilby spesialisering og veiledning for den som er uerfaren
 • Tilby organisatorisk plassering i samarbeid med den som søker
 • Søke etter samarbeidsvillig person med godt humør og vilje til å bidra i å bygge videre på dagens organisasjon
Viktig at man presenterer et positivt syn på organisasjonen og kommunen og legger vekt på ønsket om å videreutvikle kommunelegefunksjonen i samarbeid med søker. OG at man faktisk gjør det…for å vise at man ønsker å ha en kommunelege som blir over tid. Ønske om at søker og evt familien flytter til eller i nærheten av kommunen.
Bidra til å utvikle fagmiljøet i omegnen så kommuneoverlegen ikke blir sittende aleine men kan ha noen å støtte seg til og diskutere med.
Overfor ansatte kommuneoverlege:
Viktig å tydeliggjøre arbeidsområdene og hvilke  kommunen ønsker skal dekkes. De fleste synes dette er et kjempestort fagfelt å dekke. Det er jeg helt enig i, men det gir også mulighet til å velge og prioritere og dermed komme fram til de viktigste både for kommunen og kommuneoverlegen:
 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinsk faglig rådgiver
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåkning
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak/stat
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Helhetlig evaluering og koordinering
 • Sosialmedisinsk arbeid
 • Kommunens medisinskfaglige miljø
Erfaren samfunnsmedisiner:
Viktig å fokusere på noen områder. Hvis man får en erfaren samfunnsmedisiner kan man bruke tid i oppstarten tl å diskutere med personen hvilke områder denne synes er mest spennende/kjenner best/ mener er viktigst og sette dette opp mot hva ledelsen mener er viktig å prioritere høyt. Et eksempel hvor man kan bygge på kommunen positive områder:
 • Medisinskfaglig rådgivning bør være et hovedområde som ledelsen peker på uansett hvilken kompetanse nyansatt har. I samtale med legen finne ut hvilke områder han/hun har mest lyst til å starte innen. Viktig at hun/han får sette seg inn i organisasjonen, bli kjent med den og være med på deres planer, utbygginger, vedtak osv.
 • Beredskap. Samarbeid om utvikling av helseberedskapen, faglig samarbeid, planutarbeidelse, øvelser, samarbeid med andre etater. Sykehuset, frivillige organisasjoner, sivilforsvaret, politiet og fylkesmannens beredskapssjef.
 • Smittevern. Samarbeid med helsestasjon, videreutvikle tuberkulosearbeid, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, rusforebyggende arbeid, med mye mer sammen med helsesøstrene. Utvikle fagområdet, rådgivning, nettsider, m.m.
 • Kommunens medisinskfaglige miljø. Bruke kommuneoverlegen til å få innsikt i, holde kontakt med og bidra til utvikling overfor alle legestillingene i kommunen. Avklare med linjeledelsen forskjellen på å diskutere fagutvikling og linjeledelsen. Dvs sørge for at kommuneoverlegen får snakke fritt med legene, diskutere fag og gi tilbakemeldinger til linjeledelsen. Rydde rom for å ta diskusjoner hvor faglige vurderinger kommer i konflinkt med økonomiske og administrative/ledelsesmessige  vurderinger.
 • Bruke kommuneoverlegen i faglige vurderinger overfor avtalene/driften av fastlegereformen. Avklare og gjøre tydelig om kommuneoverlegen skal også være administrativ kontakt overfor fastlegene eller kun faglig rådgiver.
 • Kommuneoverlegen som medisinsk faglig rådgiver overfor legevakt. Er det lurt at kommuneoverlegen også er ansvarlig leder for legevakta? Skille mellom administrativ/daglig leder og faglig ansvarlig?
 • Det gode fagmiljøet som finnes i fylket og nærliggende kommuner.
Støtte og oppfordre den ansatte erfarne samfunnsmedisiner i å prioritere sine oppgaver, legge fram et notat med hva hun/han vil velge som diskuteres med ledelsen. Oppfordre til å bruke tid i begynnelsen til å få oversikt, dernest fokusere arbeidet samtidig med kontakt med de andre fagområdene. (noe som er en utfordring fordi de er så mange og omfattende!)
Hjelpe til å skape formelle og uformelle samarbeidsarenaer. Dvs støtte/oppfordre ansatt lege til å etablere slike arenaer.
Jeg mener organisasjonsplasseringen av kommuneoverlegen ikke er så viktig som at denne får god kontakt, lett tilgang og følges opp av toppledelsen. Det er nok viktig at hun/han plasseres fysisk i nærheten av toppledelsen = i Rådhuset?
Uerfaren kommuneoverlege
Mye av det samme er viktig som for den erfarne samfunnsmedisineren, men det er viktig å fokusere på at man, og hvordan man, vil sørge for at den ansatte får den kompetanse en kommunelege skal ha:
 • Melde inn i samfunnsmedisinsk veiledningsgruppe
 • Starte på de obligatoriske kursene i samfunnsmedisin
 • Sikre en veileder/støtteperson i administrasjonen. Det er lurt at det er samme person som kommunelegen skal gi medisinskfaglige råd til.
 • Faglig veileder/støtteperson

Prioritering av fagområder er viktig for å hjelpe en uerfaren og ny kommuneoverlege til ikke å bli overlesset. f.eks ta fatt i samme fagområder som over. Evt fokusere inn mot tre – fire områder, f.eks:

 • Folkehelsearbeid
 • Beredskap
 • Kommunalt ansatte leger
 • Ett fagområde for medisinskfaglig rådgivning. F.eks. psykisk helsearbeid.
Forholdet til fastlegene
Jeg tror det er viktig å skille det faglige forholdet og det administrative forholdet til fastlegene. Spesielt hvis det ansettes en uerfaren kommuneoverlege. Administrasjonen av fastlegene er i høy grad regelstyrt og avtalesstyrt.  Det er imidlertid viktig med samarbeid fordi faglige vurderinger som oftest ligger tett opp til avtaleverket. Får man er erfaren samfunnsmedisiner kan det være lurt å slå disse to funksjonene sammen hvis kommuneoverlegen ønsker det.
Bottom line: Bruk kommuneoverlege der hvor han/hun er flink eller viser mest interesse. Bygg på de positive erfaringene og sørg for å ha nær kontakt så dere utvikler dere sammen!