Fastleger møter fulltallig til ALU-møter!

I mange kommuner er det vanskelig å få godt oppmøte på ALU møtene. Sånn er det ikke i Eikerkommunene. Fastlegene møter opp nesten100%.

I Øvre Eiker har det vært godt frammøte på ALU møtene i mange år. Det er en god tradisjon som har gått i arv fra tidligere kommunelege til meg og fra eldre allmennleger til nye fastleger. Vi gjør det allikevel på vår egen måte i vår kommune. Dette bygger på et godt samarbeidsmiljø mellom kommunen og fastlegene:

 • Tillitsvalgt for fastlegene er leder av ALU (Vi kaller det fremdeles «Legeråd» i Øvre Eiker!)
 • Det er noen ganger vanskelig å få frivillige til valget som tillitsvalgt. Da har fastlegene valgt en rulleringsrutine hvor hvert legekontor må dekke vervet like lenge.
 • Kommuneoverlegen er sekretær for ALU og sørger for alt det praktiske. Han forlater møter hvis det framsettes ønske om det.
 • Kommunen holder møterom og mat/frukt evt kaffe/te
 • Møtene gjennomføres hvert halvår.
 • En gang i året gjennomføres avansert hjerte – lungeredningskurs ledet av en kompetent ambulansesjåfør
 • ALU dekker også LSU saker. Det er valgt medlemmer til LSU, men disse trer kun sammen hvis man trenger møtes spesielt eller man ikke kommer til enighet i ALU.

Vi følger denne rutinen når det skal være møte:

 1. Et møte avsluttes med at det bestemmes tidspunkt for neste møte. Dette sendes ut med referatet for møtet og blir første informasjon  om neste ALU hvor fastlegene blir bedt om å sette av tida.
 2. ca 14 dager før møtet sendes ut en påminnelse om møtet. Alle blir bedt om å komme med saker til saklista.
 3. Ca ei uke før møtet avklarer jeg saklista med leder av ALU og sender ut innkallingen til alle fastlegene. Vi inviterer ofte sykehjemslegene med hvis det er aktuelle saker for dem.
 4. Sakslista består av to deler:
  – Informasjoner/faglige emner. Vi har mange som ønsker komme med informasjon til fastlegene de får 20 min hver maks
  3 stykker. Evt et faglig emne som kan vare lenger etter avtale
  – Korte saker fra fastlegene og oss i kommunen. Avsluttes alltid med å avtale neste møtetidspunkt, evt ønsker om emner.
  – Er det saker som egentlig skulle vært behandlet i LSU skriver jeg ned vedtaket og at det er et LSU vedtak. Alternativt at
  saken overføres til ordinært LSU møte og vedtak.(Det er sjelden vi har slike saker)
 5. Vi fra kommunen stiller med møterom, kaffe/te og noe å tygge på: pizza, frukt. De fleste fastlegene kommer rett fra jobb.
 6. På møtet skriver jeg fortløpende referat. 
 7. Hvis det oppstår saker eller diskusjoner fastlegene ikke ønsker at jeg som kommuneoverlege er tilstede forlater jeg møtet så lenge det er ønskelig. (Dette har enda ikke skjedd)
 8. Rett etter møtet gjør jeg referatet ferdig og oversender det til leder for gjennomgang og godkjenning.
 9. Referatet sendes ut pr epost med påminnelse om neste møte.

ALU er et avtalefestet møte hvor det er obligatorisk for fastlegene å møte. Noen få leger har uteblitt mange påfølgende møter og vi har vært nødt til å understreke møteplikten. Det er leder som gjør dette og i perioder har vi ført presenslister og advart fastlegene om at det vil kunne komme en reaksjon hvis man uteblir mer enn 3 påfølgende møter. Fastlegeforskriften gir anledning til reaksjon overfor slikt avtalebrudd. Vi gjennomfører ikke dette nå men fører liste over fravær for de som har møteplikt. Vi har langt bedre erfaring med opparbeidelse av tillit og samarbeid mellom fastlegene og oss i kommuneadministrasjonen. All kommunikasjon til fastlegene går gjennom meg som kommuneoverlege.

I Nedre Eiker har min kollega Pål gjennomført et prosjekt som er så vellykket at det nå er i vanlig drift. Oppmøteprosenten er høy det samme er tilfredsheten blant de som møter:

–       Et månedlig legemøte med varighet 2 timer, lagt til arbeidstiden eller umiddelbart etter.

–       Totalt 6 møter med møtepause i juni juli august pga ferieavvikling.

–       Nedre Eiker kommune er ansvarlig for lokaliteter som skal være egnet.

–       I de praksiser hvor det er vikarer er disse i samme grad forpliktet til å møte i fastlegens sted.

–       Møtet skal være todelt:

 • Faglig oppdatering, varierende tema som settes opp etter forslag fra fastlegene og kommunen i halvårsplaner.
 • Andre halvdel skal være viet samarbeidet og konkrete løsninger for effektiv tidsbruk og samarbeid mellom kommune og fastlegekorps.

–       Møtet skal være obligatorisk og det skrives en avtale med hver enkelt lege om deltagelse.

–       Opplegget evalueres etter ett år, på følgende parametere:

 • Er dette fornuftig tidsbruk? Ja sier fastlegene
 • Bør møtet være sjeldnere eller oftere? Passe
 • Kortere eller lenger? Passe
 • Innholdet bør endres? Passe

–       Kommunen ved kommunelegen har ansvaret for innkallinger og å sette opp programmet, som skal vedtas i legemøtet

–       Dersom legene ønsker det kan dette forumet erstatte ALU under forutsetning at tema for ALU kan bringes opp i legemøtet, og alle legene er enige i dette

I begge kommuner er Legemøtene en viktig arena for oppfølging av Fastlegeforskriften hvor det også skal være fokus påkvalitetsarbeid.