Slik virker revisjonstilsyn

Vi har hatt fylkesmannen på besøk. Vi har fått vite at vi ikke ha gjort så godt jobb med dokumentasjon og lovverk, men ingen spurte hvordan pasientene hadde det. Ansatte gråt etter å ha vært intervjuet av revisjonsteamet fra fylkesmannen. Jeg har tidligere reagert sterkt på at revisjonsmetodikken som gjennomføres av fylkesmannen utføres på en sånn måte at ansatte som gjør en kjempejobb med den enkelte pasient føler at de ikke duger.

Jeg mener at det er viktig at våre tjenester får tilsyn og at vi blir etterprøvd på om vi følger opp lovverk godt nok. Det er omfattende lovverk med mange forhold vi skal følge opp og vi klarer ikke gjøre alt like godt. Min holdning har lenge vært at når vi gjør så godt vi kan men allikevel får avvik ved et tilsyn så er det noe vi skal lære av og rette opp. Vi kan bli bedre i kvalitetssikringen på mange områder, men jeg blir lei meg når slike tilsyn fører til at dyktige ansatte får følelsen av at de gjør en dårlig jobb fordi de ikke har vært flinke nok med papirarbeidet. Jeg opplevde sjøl hvor ubehagelig det var da jeg måtte svare at «jeg vet ikke» eller «Det har vi nok ikke fått gjennomført». Samtidig vet jeg at våre pasienter for både god oppfølging, respektfull behandling og omsorgsfull pleie.

Det er systemet som skal kritiseres. De ansatte skal ha ros for den jobben de gjør og styrkes i sitt arbeid!

Det er mange gode grunner for at vi ikke har klart å følge lovverket så godt vi skulle; dårlig økonomi, stort arbeidspress, mange nye arbeidsoppgaver, krevende pasienter, men allikevel viser tilsynet at vi ikke strekker til innen det området vi ble sett i kortene. Et alvorlig område hvor de så på våre prosedyrer, retningslinjer, kjennskap til og forståelse for lovverket som gir grunnlag for å bruke tvang overfor pasienter som ikke kjenner sitt eget beste lenger. De ansatte gjør en kjempeflott jobb med disse pasientene. Vi har folk med mye kompetanse innen fagene. Vi kan allikevel bli bedre på å fylle de formelle kravene og vite hvordan vi skal forholde oss for ikke å få avvik ved tilsyn.

Revisjonstilsyn kan gjennomføres på mange måter. Det er ubehagelig å bli «tatt i å ikke følge lovverket». Det er klart det skal være ubehagleig for oss i ledelse og ansvarlige stillinger, men våre ansatte er alle opptatt av å gjøre det beste for sine pasienter og det går inn på oss alle når fylkesmannen påpeker avvikene. Jeg mener de ansatte fortjener forsiktig og nensom behandling når systemavvik skal avdekkes.

Jeg protesterte kraftig på måten revisjonstilsynet ble gjennomført på for 15 år siden da de innførte metoden. Tilsynet bør ikke bidra til å gjøre ansattes jobb enda tyngre. Det ville vært enkelt å fokusert på de gode og praktiske forholdene som skjer, ikke bare det som er galt. Jeg reager på at vi 15 år seinere opplever samme type revisjonsmetodikk med samme type gråtkvalte reaksjoner fra dyktige ansatte.

Til slutt må jeg jo understreke at vi allerede er i gang med å se på hvordan vi skal rette opp avvikene. Så er vi nødt til å flytte oppmerksomheten fra noen av de andre viktige arbeidsoppgavene og fokusere på revisjonsrapportens konklusjon. Sånn virker revisjonstilsyn. De ser kun på hva vi gjør feil og på de områdene systemene ikke fungerer i forhold til lovverket. Det kommer lite fram hvor vi gjør det bra eller årsaken til at systemene ikke fungerer optimalt..