Overvåking av helsetjenesten i kommunen

Kommuneoverlegen bør opparbeide en oversikt over helsetjenesten i kommunen. I de aller fleste kommuner finnes det gode organisasjonskart og beskrivelser av de enkelte tjenestene, men det bør være et mål at man har årlige gjennomganger av tjenestene gjennom årsmeldinger som samles i en Helsemelding. Her kan befolkningen og ansatte selv hvilke mål som er satt for året og om man har oppnådd det man satte seg mål om. Mange kommuner arbeider allerede på denne måten med å sette opp handlingsplan for året som kommer og en årsmelding hvor man svarer ut de målene som ble satt i handlingsplanen. Kommuneoverlegen kan bidra med å gi råd til linjeledelsen om gjennomføring av en slik måte å jobbe på hvis man ikke har det, eller sørge for at helsetjenestene blir samlet i disse dokuementene så innbyggere og ansatte lett kan få oversikt over de helsetjenestene som finnes i kommunen.

I Folkehelseloven settes det krav til at man skal ha oversikt over hvilke faktorer som virker inn på befolkningens helsetilstand. Under dette skal man ha oversikt over hvilke tjenester som bidrar. Det vil være naturlig å kombinere slike oversikter med overvåkningen av helsetjenesten i kommunen.

I noen kommuner utarbeides det en lokal helsemelding. Det er naturlig at kommuneoverlegen arbeider med dette hvis han/hun har kapasitet.