Hurra! Vi har fått samhandlingspenger!

Vi har fått samhandlingsmidler! I Nedre Eiker har vi fått penger til et forebyggende prosjekt med fokus på å forebygge utvikling av inaktivitet og overvekt hos barn 0-6 år. Dvs at det i stor grad vil rette seg mot foreldre. Prosjektet er forventet å strekke seg over  flere år og jammen blir det spennende å være med på å bygge det opp og se om vi kan få noe effekt ut av det! Det vil jo gå flere år før vi kan se effekt men er jo et viktig satsingsområde for å forebygge den dårlige utviklingen vi ser med mindre fysisk aktivitet og økende vekt hos barn og unge..

I Øvre Eiker har vi fått penger til å videreføre de samhandlingsprosjektene vi nettopp har avsluttet med forslag til videre drift. Vi ønsker knytte prosjektene innen lindrende, rehabilitering, akuttplasser og ambulenrende team sammen i «helhetlige pasientforløp» Et system som er bygget opp i Trondheim bla på bakgrunn av et doktorgradsarbeid av en av kommuneoverlegene der. Dette blir spennende!

I morgen skal vi arrangere lokal folkehelsedag for Eikerbygdene. Aktiv Eiker står for dette årlige arrangementet som tidligere har vært veldig vellykket, så ambisjonene er høye!

Idag hadde vi også et møte om kriseteamet i Nedre Eiker. Vi ønsker gå gjennom hele tjenesten, organisering, organisasjonsplassering, økonomi, rekruttering, faginnhold og se på tilpassing til Helsedirektoratets veileder for psykososiale team (kriseteam) og Veileder for oppfølging av pårørende etter selvmord. Etter terroraksjonen i fjor har vi gjort oss noen erfaringer og fått tilbakemeldinger fra berørte så vi har et godt grunnlag til å gå gjennom kriseteamet og revidere..
det er bare å kaste seg på…