Legeråd og egentlig en dag da jeg fikk gjort mye…

Legeråd har jeg vel skrevet om før, men må skrive litt om det siden vi nylig hadde møte. Det heter egentlig Allmennlegeutvalget. Det er obligatorisk for fastleger med avtale med kommunen å møte. Alle fastlegene, turnuslegen og de legene som jobber på sjukehjemmet og i andre kommunale stillinger skal møte. Det er tillitsvalgt som leder møtet og jeg er sekretær. Det er ikke så vanlig at kommunelegen er sekretær, men hos oss ønsker fastlegene det slik, og jeg opplever at det gjør mye for det gode samarbeidet oss i mellom!

På siste møtet tok vi opp flere saker:

  • Nabokommunen ønsker å diskutere mulighet for at de kan kjøpe seg inn på vår legevakt for noen av innbyggerne. De kan ikke bidra med vaktleger derfor vil det bli en rein ekstrabelastning på våre leger. Jeg er tydelig på at vi i kommunen må forhandle med våre leger for å få til slikt og kan ikke pålegge dem å delta i dette. Legerådet ønsket at vi gikk videre med forhandlingene men ønsket avlønning på nattestid som i andre interkommunale legevakter og forsikringer om at vi da ikke bare overtok resten av den kommunen også. Jeg går tilbake til forhandlingsbordet
  • Inntill nå har jeg avklart innhold i legevaktkofferten av medisiner. Jeg pleier å ta opp behov/ønsker i Legeråd. Nå foreslo rådet at det ble nedatt et medisinutvalg med to av fastlegene for overta bestemmelse av hvilke medisiner vi skal ha i kofferten. Jeg aksepterte lykkelig…..
  • Så var det valg på tillitsvalgt og to leger til samarbeidsutvalget som også er bestemt i den sentrale avtalen om fastlegeordningen. Det er alltid litt vanskelig å finne folk til slike verv, men i år gikk det lett. Sittende tillitsvalgt ønsket fortsette! De som var medlemmer i Samarbeidsutvalget møtte ikke til Legerådsmøtet og ble valgt til to nye år ”in abscencia”. Nådeløst (???) kanskje men det er jo obligatorisk å møte så….
  • Vi pleier å ha emner på disse møtene også i denne gangen kom leder og lege på Metadonteamet (LAR) for å informere om Legemiddelassistert rehabilitering. OG en sjukepleier fra omsorg informerte om arbeidet de gjorde for å utrede gamle hvor det var mistanke om demens. Vi har et demensteam som gjør tester og utreder og oversender resultatene til fastlegen slik at denne kan  stille diagnosen.

 

To timer på en tirsdagskveld går fort, men vi pleier å holde tida svært godt….

 

I dag har jeg også hatt møte i prosjektet om Rehabiliteringsplanen. Det er spennende arbeid. Jeg holder på å jobbe med en spørreus og prosjektgruppa har kommet med mange forslag til spørsmål som vi bør stille. FOR mange!! Men vi diskuterte oss ned til et minimum. Sjøl om det blei for mange også tror jeg det kan bli bra. Vi bruker webbaserte spørreverktøy. Det gjør det fantastisk lett å få opp statistikk og gjøre vurderinger!

– og hatt møte om å lage en brukerkonferanse

– og hatt telefon med datainstallatør til Legevakta

– og telefon med faren til en pasient

– og skrevet en innleggelsebegjæring

– og snakket med en journalist om en klage på et legekontor for at de oppleves å være for lite tilgjengelig på telefon.

– og jobbet med programmet for årsmøtet til NORSAM