Fra det ene til det andre og klage!

Jeg jobber ganske mye med NORSAM for tida. Vi er nettopp ferdig med et styremøte over to dager hvor vi laget en Programerklæring, 8 målsettinger med prioriterte oppgaver for i år. Det er viktig å vise hva vi vil jobbe med til alle nye medlemmer og mulig medlemmer! Vi har fått mange gode tilbakemeldinger allerede og prestasjonsangsten bygger seg opp. En ting er å snake om å gjøre noe det er noe helt annet å faktisk gjennomføre det… men vi får god drahjelp her er det allerede mange flinke folk som gjør bra arbeid vi kan bygge videre på. NORSAM, (Norsk Samfunnsmedisinsk forening, husker du) skal først og fremst jobbe med fagutvikling, videreutdanning og spesialistutdanningen. Vi er allerede bidragsytere til en stor Folkehelsekonferanse 30-31 mars hvor flere medlemmer i foreningen sitter i arrangementskomiteen, og 10-12 mai skal vi holde en stor nasjonal konferanse i Tromsø.
En av utfordringene er å få leger interessert i foreningen.. nok interesserte til at de vil melde seg inn. Men mange leger som medlemmer vil vi også være en viktig bidragsyter overfor de som legger planer og bestemmer over penger og ressurser!

Dagen var ellers spent ut mellom miljørettet helsevern på en barnehage og møte i ”Rusforum”. Det siste er interessant og lærerikt. Ansatte fra rusomsorgen fra kommuner og institusjoner/2. Linjetjenesten har laget et samarbeidsforum hvor hensikten er å jobbe mot en 2 dagers konferanse hvert år med aktuelle emner som angår begge forvaltningsnivåene innen rusomsorgen. Forumet har bestått i mange år, men er blitt ytterligere aktualisert etter rusreformen som jo gjorde dette arbeidet til en helsetjeneste hvor fastlegene kunne henvise til rusbehandling like som sosialtjenesten.
Det er utrolig lærerikt å jobbe sammen med folk fra andre fagområder og diskutere gode og mindre bra sider av rusomsorgen. Det er dessverre en god del av det siste.

Hmmm, hva er liger egentlig mellom ”miljørettet helsevern i barnehager og rusomsorgen”? Det er jo hele livet det! Og det er akkurat det jeg driver med som samfunnsmedisiner, noe nytt hver dag! Mange forskjellig ting….
Og en av tingene var en klage på meg sjøl. En journalist ringte å ville vite hvorfor et dokument var unntatt offentlighet. Det var ikke jeg som hadde avklart det og jeg er uenig i at det ikke skal kunne være offentlig innsyn. overskriften var "klage på rotteplage". En innbygger har klaget meg inn for Helsetilsynet i Buskerud fordi jeg ikke mente det var riktig at kommunen skulle betale rottebekjempelse på hans eiendom. Loven sier nemlig at eier skal sjøl dekke slik rottekamp. Det er jo ikke noen grunn til å unnta dette for offentligheten og det er da realt nok at personen er uenig med meg og klager med inn til fylkeslegen, synes jeg… Så får fylkeslegen vurdere om dette var en riktig faglig og juridisk vurdering. Journalisten var selvfølgelig opptatt av om det var spesielt mye rotter i dette området av kommunen. Det er det ikke, men det hindrer ikke enkeltpersoner i å oppleve dette som en stor plage! De fleste synes det ikke er noe hyggelig å se rotter. Vi driver stadig rottebekjempelse i egne innstallasjoner (les kloakken) og følger i og for seg bestanden på hvor mye gift som forsvinner. Jeg får sende brevet videre til fylkeslegen med et svar. jeg har jo slik å gjøre og slikt å føre så jeg skriver et slikt brev også..